Nghị định

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 440.853 văn bản

Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Ngày 31/03/2021, Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 45/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Ngày 31/03/2021, Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 46/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/03/2021, Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 44/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày 31/03/2021, Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 43/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/03/2021, Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày 30/03/2021, Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu
Ngày 30/03/2021, Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 40/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
Ngày 30/03/2021, Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Ngày 29/03/2021, Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 35/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Ngày 29/03/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 38/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày 29/03/2021, Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 36/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 29/03/2021, Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày 29/03/2021, Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 32/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Ngày 29/03/2021, Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 34/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
Ngày 29/03/2021, Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 31/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 29/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 28/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
Ngày 26/03/2021, Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 30/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Ngày 25/03/2021, Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 26/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày 25/03/2021, Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 27/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Ngày 24/03/2021, Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 25/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày 23/03/2021, Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 24/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày 19/03/2021, Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 23/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
Ngày 19/03/2021, Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 22/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Ngày 19/03/2021, Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 21/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
Ngày 15/03/2021, Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 19/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày 15/03/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 20/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 11/03/2021, Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11/03/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11/03/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11/03/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực: