Nghị định

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 5.273 văn bản

Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày 29/03/2021, Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 32/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 29/03/2021, Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày 29/03/2021, Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 36/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Ngày 29/03/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 38/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 28/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 29/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
Ngày 26/03/2021, Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 30/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
Ngày 26/03/2021, Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 31/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Ngày 25/03/2021, Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 26/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày 25/03/2021, Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 27/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Ngày 24/03/2021, Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 25/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày 23/03/2021, Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 24/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày 19/03/2021, Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 23/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Ngày 19/03/2021, Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 21/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
Ngày 19/03/2021, Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 22/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày 15/03/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 20/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
Ngày 15/03/2021, Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 19/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 11/03/2021, Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11/03/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Ngày 09/03/2021, Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
Ngày 03/03/2021, Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 16/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 03/03/2021, Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 15/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
Ngày 01/03/2021, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 14/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Ngày 01/03/2021, Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 13/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
Ngày 24/02/2021, Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/02/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 17/02/2021, Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
Ngày 10/02/2021, Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 11/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
Ngày 09/02/2021, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 09/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Ngày 28/01/2021, Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/01/2021 Hiệu lực: