Nghị định

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 440.853 văn bản

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
Ngày 28/07/2021, Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 76/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 24/07/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 75/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
Ngày 20/07/2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 70/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày 15/07/2021, Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 68/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Ngày 15/07/2021, Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 69/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Ngày 15/07/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 67/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
Ngày 06/07/2021, Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 66/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
Ngày 30/06/2021, Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 63/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Ngày 30/06/2021, Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 64/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Ngày 30/06/2021, Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 65/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
Ngày 29/06/2021, Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 62/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Ngày 25/06/2021, Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 61/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 21/06/2021, Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 60/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 18/06/2021, Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 59/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
Ngày 16/06/2021, Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Ngày 10/06/2021, Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 58/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày 04/06/2021, Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 57/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Ngày 31/05/2021, Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 56/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/05/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
Ngày 28/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 24/05/2021, Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 55/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Ngày 21/05/2021, Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 54/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
Ngày 21/05/2021, Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 53/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
Ngày 19/04/2021, Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 52/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Ngày 01/04/2021, Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 47/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày 01/04/2021, Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 49/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Ngày 01/04/2021, Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 51/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Ngày 01/04/2021, Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 50/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Ngày 01/04/2021, Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 50/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Ngày 01/04/2021, Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 50/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: