Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, giai đoạn 2017-2020”,

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý các vụ việc về tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tôn giáo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại địa phương.

- Cập nhật, nâng cao kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

- Thực hiện bồi dưỡng khoảng 900 cán bộ, công chức, trong đó:

+ 150 cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện;

+ 750 cán bộ lãnh đạo, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo ở cấp xã, phường, thị trấn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng công tác tôn giáo.

- Bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Phát huy khả năng xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc tôn giáo thực tế.

2. Ban Tôn giáo chủ trì tổ chức bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo cấp cơ sở.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp quản lý, địa bàn quản lý, đặc thù của từng loại tôn giáo.

4. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, quản lý và có năng lực, phương pháp sư phạm.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tổ chức giảng dạy.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Thời gian mở các lớp: Từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020. Mỗi lớp bồi dưỡng khoảng 02 - 03 ngày (04 - 06 chuyên đề).

2. Số lớp và đối tượng tham gia học tập:

a) Số lớp: Dự kiến mở 06 lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo cấp huyện, thị xã, thành phố Huế và cấp xã.

b) Đối tượng:

+ Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, thị xã, thành phố Huế; cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo cấp xã, phường, thị trấn.

+ Số lượng học viên: 150 người/lớp.

3. Giáo viên giảng dạy: Mời giảng viên, báo cáo viên các ngành ở cấp tỉnh.

4. Nội dung, chương trình: Theo nội dung chương trình do Ban Tôn giáo Chính phủ biên soạn.

5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, giai đoạn 2017 - 2020”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo kế hoạch của Đề án.

2. Cuối năm Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổng hợp, báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban Tôn giáo;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách, CV: NV, TC;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ