Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1600/Q-TTg NGÀY 16/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

n cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 174/SNV-CCVC ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí là 1.080 triệu đồng (Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê quyệt tại Quyết định này; có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ ĐTBD, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi79.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1600/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

Tổng số học viên

Kinh phí (Triệu đồng)

Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

Lớp bồi dưỡng chính sách, pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

2

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức pháp luật về phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Cán bộ và công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

4

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giám sát và viết báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

5

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

Cán bộ và công chức Địa chính - Nông nghiệp -Xây dựng và Môi trường cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

6

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản về quản lý và sử dụng tài sản công

Cán bộ về công chức Tài chính - Kế toán cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

7

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

8

Lớp bồi dưỡng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho nông nghiệp

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

9

Lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

1.080.00

 

 

Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng.