Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 211/KH-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao trong các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới.

2.2. Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

1.1. Hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, văn bản pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

1.2. Hướng dẫn đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các tiêu chí tiếp cận pháp luật quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Hướng dẫn xây dựng tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về xây dựng nông thôn mới, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

3. Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Phổ biến, thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh, Truyền hình, truyền thanh; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử...).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.2. Tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Kiểm tra tình hình thực tiễn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các địa phương được chọn để kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

5. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: UBND cấp xã tự đánh giá; UBND cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định bố trí một phần kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Phó Chủ tịch (TTr) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH (M.Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh