Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO,NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 -2025, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ

- Huyện Hải Hậu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hỗ trợ 10,0 tỷ đồng.

- Xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới nâng cao hỗ trợ 1,0 tỷ đồng/xã, thị trấn.

- Xã, thị trấn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu hoặc có mô hình nông thôn mới kiểu mẫu hỗ trợ 0,5 tỷ đồng/xã, thị trấn.

2. Nguồn vốn:Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung