Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Thời gian qua, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả khả quan, diện mạo nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét; với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 20/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 12,8 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng khoảng 01 tiêu chí/xã, người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đầy đủ đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình; trách nhiệm của các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chưa cao, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa được quan tâm phát động thực hiện sâu rộng; chưa có giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới hiệu quả,....

Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025, cũng như triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(1) và hướng dẫn thực hiện kế hoạch Chương trình năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(2). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới được ban hành tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ngoài ra tập trung chính một số nội dung như sau:

1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020, gồm:

- Đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, gồm: 04 xã thuộc kế hoạch 2019(3) và 04 xã thuộc kế hoạch năm 2020(4); trong đó thời gian hoàn thành hồ sơ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận như sau: Các xã thuộc kế hoạch năm 2019 công nhận trong tháng 02 năm 2020 và các xã thuộc kế hoạch năm 2020 công nhận trong tháng 06 năm 2020.

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có 06 xã(5) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã(6) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có 06 thôn(7) đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí.

- Đối với thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới: Phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới 29 thôn (50% số thôn) tại 08 xã(8) thuộc phạm vi thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động sáng tạo các giải pháp phù hợp, theo quy định và trực tiếp chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và nhiệt tình tham gia ủng hộ trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương.

4. Chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện:

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) theo dõi vào ngày 20 hàng tháng; trường hợp sau ngày 20 hàng tháng các đơn vị, địa phương không có báo cáo coi như tháng đó không triển khai thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu đề ra, trong đó: Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp Sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách. Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị hàng năm.

5. Giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị này, đồng thời hàng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ, vai trò trách nhiệm chấp hành thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT-NNTN3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 (1) Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

(2) Văn bản 412/BNN-VPĐP ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

(3) Xã Vinh Quang - Thành phố Kon Tum, xã Đăk Tờ Lùng - huyện Kon Rẫy, xã Pờ Ê - huyện Kon Plông và xã Đăk Dục - huyện Ngọc Hồi.

(4) Xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum, Xã Ngọc Tụ - huyện Đăk Tô, xã Đăk Xú - huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn - huyện Đăk Glei.

(5) Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum, xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà, xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô, xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi, xã Sa Nhơn - huyện Sa Thầy và xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy.

(6) Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum và xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà.

(7) Thôn 4 - xã Hòa Bình - Thành phố Kon Tum; Thôn Thống nhất - xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà, Thôn 3 - xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy, Thôn Nhơn Lý - xã Sa Nhơn - huyện Sa Thầy; Thôn 1 - xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô; Thôn 4 - xã Đăk Kan - huyện Ngọc Hồi.

(8) Xã Đăk Blô, Đăk Nhoong, Đăk Long - huyện Đăk Glei; xã Rờ Kơi, Mo Ray - huyện Sa Thầy; xã Ia Đal, Ia Tơi và Ia Dom - huyện Ia H’Drai.