Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 2445/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục công trình “Nâng cấp tuyến đê hói Bến Trâu và nạo vét sông Nịu, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền” vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

- Điều chỉnh giảm 3.080 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ công trình Trường Mầm non Sao Mai 2 (giai đoạn 2) thuộc kế hoạch vốn ở mục khởi công mới năm 2020.

- Bổ sung 3.080 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho công trình “Nâng cấp tuyến đê hói Bến Trâu và nạo vét sông Nịu, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền” thuộc kế hoạch vốn ở mục khởi công mới năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7, Kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu