Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kết luận số 17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh cơ cấu kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 174/SNV-CCVC ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí là 2.700 triệu đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này; có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ ĐTBD, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT. PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi80.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 207/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

n lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

Tổng số học viên

Kinh phí (Triệu đồng)

quan, đơn vị tổ chức thực hiện

Ghi chú

I

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG MỚI TRONG NĂM 2020

 

 

 

1

Lớp Trung cấp chính trị - hành chính (2020-2021)

Cán bộ, công chức cấp xã

70

260.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã

120

230.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

3

Lớp bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

4

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

5

Lớp bồi dưỡng chức danh Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã

Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

6

Lớp bồi dưỡng chức danh Văn phòng - Thống kê cấp xã

Công chức Văn phòng - Thống kê

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

7

Lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Cán bộ, công chức cấp xã

200

600.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

Mở 02 lớp

8

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán, lập hồ sơ kế toán cho công chức tài chính - kế toán cấp xã

Công chức Tài chính Kế toán

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

9

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực xử sự cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

10

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

11

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật về ưu đãi xã hội, bảo trợ xã hội

Công chức Văn hóa - Xã hội

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

12

Lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

13

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng thẩm tra, giám sát của HĐND cấp xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

14

Lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

15

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

16

Lớp bồi dưỡng kỹ năng phát biểu, tranh luận và đối thoại

Cán bộ, công chức cấp xã

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

17

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

 

50.00

 

 

 

Tổng cộng (I+II):

 

 

2.700.00

 

 

Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng.