Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/QĐ-TTg NGÀY 16/01/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT- BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 174/SNV-CCVC ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí là 1.350 triệu đồng (Một t ba trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này; có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ ĐTBD, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi78.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/QĐ-TTG NGÀY 16/01/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 210/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

Tổng số học viên

Kinh phí (triệu đồng)

Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện

I

LỚP ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020

 

1

Lớp Trung cấp Chính trị - hành chính (2019-2020)

Cán bộ cấp xã.

66

280.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

II

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG MỚI TRONG NĂM 2020

 

 

1

Lớp bồi dưỡng tin học văn phòng.

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã huyện Ba Tơ.

30

130.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

2

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hre.

Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là người Kinh chưa biết tiếng dân tộc đang công tác tại vùng có đồng bào dân tộc.

60

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

3

Lớp bồi dưỡng tiếng dân lộc Cor.

Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là người Kinh chưa biết tiếng dân tộc đang công tác tại vùng có đồng bào dân tộc.

60

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

4

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cán bộ, công chức cấp xã.

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

5

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chính sách về vấn đề dân tộc cho cán bộ, công chức chuyên trách công tác dân tộc.

Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

6

Lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên.

Cán bộ, công chức cấp xã.

120

340.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

7

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận và đoàn thể.

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm công tác Mặt trận và đoàn thể.

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

TỔNG CỘNG (I+II)

 

 

1.350.00

 

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng.