Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH BẮC NINH NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 3936/BNV-ĐT ngày 19/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 13/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020 như sau:

1. Tổng số lớp dự kiến đào tạo, bồi dưỡng: 100 lớp.

- Tổng số lượt người dự kiến được đào tạo, bồi dưỡng: 9.267 người.

- Kinh phí dự kiến thực hiện: 4.562.450.000 đồng.

(Có bảng kế hoạch chi tiết kèm theo)

2. Kinh phí chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Sở Nội vụ: 100.000.000đ.

Nội dung chi theo quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 5, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

3. Tổng kinh phí dự kiến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (1+2) là: 4.662.450.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì mở lớp có trách nhiệm lựa chọn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật, để triển khai thực hiện mở lớp theo đúng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, thẩm định kế hoạch mở lớp của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch này.

Giao Sở Tài chính xem xét, rà soát, thẩm định kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ theo quy định; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- L­ưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Số lớp dự kiến

Số học viên dự kiến

Thời gian dự kiến

Dự kiến thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến (1000 đồng)

Cơ quan thực hiện

Địa điểm tổ chức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp tỉnh

Cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ Trưởng, phó phòng/ban cấp tỉnh

2

172

05 ngày

Quý 2-4/2020

141.080

Sở Nội vụ phối hợp với cở sở đào tạo, bồi dưỡng

Tại thành phố Bắc Ninh

2

Bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ đối với công chức cấp xã

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường, thị trấn.

1

126

03 ngày

47.120

Tại thành phố Bắc Ninh

3

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

62.400

Tại thành phố Bắc Ninh

4

Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức tư pháp hộ tịch. Nội dung: nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật, XD xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã
(không tính các phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

62.400

Tại thành phố Bắc Ninh

5

Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng (quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn) cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

03 ngày

42.000

Tại thành phố Bắc Ninh

6

Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng (quản lý đấu thầu; công tác lập hồ sơ hoàn công với các công trình xây dựng do UBND xã đầu tư) cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

Quý 2-4/2020

62.400

Sở Nội vụ phối hợp với cở sở đào tạo, bồi dưỡng

Tại thành phố Bắc Ninh

7

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về quản lý chất thải và kế hoạch bảo vệ môi trường gắn liền với xây dựng nông thôn mới cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

 

62.400

 

Tại thành phố Bắc Ninh

8

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

 

62.400

 

Tại thành phố Bắc Ninh

9

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về công tác tài chính cho công chức tài chính kế toán xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức tài chính - kế toán xã (không tính phường và thị trấn)

1

94

05 ngày

 

62.400

 

Tại thành phố Bắc Ninh

10

Tập huấn bồi dưỡng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi về cán bộ, công chức

Lãnh đạo và chuyên viên các Sở ngành; lãnh đạo huyện, Lãnh đạo phòng Nội vụ, chuyên viên của UBND cấp huyện;
Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ban, ngành;
Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở, công chức các phòng chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

1

208

02 ngày

 

48.760

 

Tại thành phố Bắc Ninh

11

Bồi dưỡng Công nghệ thông tin cơ bản

Cán bộ, công chức của tỉnh

5

200

22 ngày

 

1.670.600

 

Tại thành phố Bắc Ninh

12

Bồi dưỡng lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

Chuyên viên các Sở, ban ngành, các Chi cục và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

4

480

02 ngày

Quý 2-4/2020

123.440

Sở Nội vụ

Tại thành phố Bắc Ninh

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

Cán bộ làm công tác phụ nữ, mặt trận tổ quốc cấp xã

2

252

03 ngày

 

91.240

 

 

14

Tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

Lãnh đạo Cấp sở ban ngành, đoàn thể, hội Tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác TĐKT; Thủ trường các Trường THPT, Trung tâm GDTX + GDNN thuộc Sở giáo dục, Các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế; Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh

1

156

01 ngày

 

18.960

 

Tại thành phố Bắc Ninh

15

Tập huấn Phổ biến và cập nhật các kiến thức, các văn bản quy phạm phát luật mới liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương: Thông tư số 15/2019/TT-BCT; Thông tư số 36/2018/TT-BCT; Quyết định số 280/2018/QĐ-TTg; Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP...

Cán bộ, công chức Sở Công Thương; cán bộ công chức các phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã thành phố

1

50

02 ngày

Quý 3/2020

14.100

Sở Công Thương

Tại thành phố Bắc Ninh

16

Tập huấn chứng thư số cho các cá nhân

Công chức thuộc các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cán bộ công chức cấp xã chưa được cấp chứng thư số

54

3240

01 ngày

Quý 2-4/2020

1.091.340

Sở Thông tin và Truyền thông

Tại thành phố Bắc Ninh

17

Bồi dưỡng các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh

Quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử, trang thông tin điện tử thành phần

3

126

02 ngày

Quý 3/2020

97.500

 

 

18

Tập huấn Luật Kiến trúc

Lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Xây dựng; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo HĐND, UBND, Trưởng các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn...

1

300

01 ngày

Quý 3/2020

37.940

Sở Xây dựng

Tại thành phố Bắc Ninh

19

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác pháp chế và Luật ban hành văn bản 2015

Lãnh đạo và chuyên viên Sở Tư pháp; cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban ngành tỉnh

1

30

01 ngày

Quý 3/2020

5.100

Sở Tư pháp

Tại thành phố Bắc Ninh

20

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác hộ tịch

Cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh

1

352

03 ngày

Quý 3/2020

67.240

 

 

21

Tập huấn công tác quản lý Tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh

Chánh Văn phòng, Trường phòng TC-KH, kế toán các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo và kế toán Văn phòng Tỉnh ủy; Công chức phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố và công chức các phòng thuộc Sở

1

130

01 ngày

Quý 3/2020

50.400

Sở Tài chính

Tại thành phố Bắc Ninh

 

 

Công chức tài chính - kế toán các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; công chức phòng TCKH và công chức các phòng thuộc Sở

1

135

01 ngày

Quý 4/2020

52.300

 

 

22

Tập huấn ứng dụng tin học tài chính (hệ thống Tabmis)

Công chức phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố và công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1

50

01 ngày

Quý 4/2020

6.000

 

 

23

Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kê khai, minh bạch tải sản, thu nhập...

Cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Bắc Ninh; Văn phòng Tiếp công dân tỉnh; Văn phòng Tiếp công dân cấp huyện; Cán bộ chủ chốt xã phường trong toàn tỉnh

1

373

01 ngày

Quý 3-4/2020

40.490

Thanh tra tỉnh

Tại thành phố Bắc Ninh

24

Tập huấn bồi dưỡng công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công các cấp

2

320

01 ngày

Quý 3-4/2020

44.920

Văn phòng UBND tỉnh

Tại thành phố Bắc Ninh

25

Tập huấn công tác mặt trận năm 2020

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên UBMTTQ tỉnh, Ban TT Ủy ban MTTQ cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã.

1

506

03 ngày

Quý 4/2020

64.940

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Tại thành phố Bắc Ninh

26

Tập huấn nghiệp vụ TTND, GSĐTCĐ, giám sát phản biện xã hội.

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên UBMTTQ tỉnh, Ban TT Ủy ban MTTQ cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

1

380

03 ngày

Quý 4/2020

53.600

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Tại thành phố Bắc Ninh

27

Bồi dưỡng Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh; cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện

Cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn; Cán bộ chuyên trách cấp huyện

1

70

05 ngày

Quý 3/2020

63.200

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Tại thành phố Bắc Ninh

28

Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cơ sở khối xã, phường, thị trấn

Bí thư Đoàn cơ sở khối xã, phường, thị trấn và 08 trưởng đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở khối xã, phường, thị trấn

1

134

05 ngày

Quý 3/2020

71.880

 

 

29

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2020.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cấp xã; cán bộ chuyên trách hội cấp tỉnh, cấp huyện; nữ công Liên đoàn Lao động.

3

309

03 ngày

Quý 2/2020

106.470

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tại thành phố Bắc Ninh

30

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2020

Cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân (cấp tỉnh, cấp huyện) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn.

3

510

03 ngày

Quý 3/2020

137.430

Hội Nông dân

Tại thành phố Bắc Ninh

 

Tổng cộng

 

100

9267

 

 

4.562.450