Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 174/SNV-CCVC ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, với tổng kinh phí là 9.270 triệu đồng (Chín tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này; có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ ĐTBD, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi77.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 209/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

Tổng số học viên

Kinh phí (triệu đồng)

Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện

Ghi chú

I

CÁC LỚP ĐANG THỰC HIỆN CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2020

 

1

Lớp Trung cấp chính trị - hành chính (2019-2020)

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công lập

140

534.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

02 lớp

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên (2019 -2020)

Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương.

 

87.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

3

Kinh phí giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 và Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hỗ trợ.

 

1.909.290

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

 

Cộng I:

 

 

2.530.290

 

 

II

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG MỚI TRONG NĂM 2020

 

 

1

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương dương

60

330.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả học phí.

- Các khoản kinh phí khác do ngân sách tỉnh chi trả theo chế độ.

2

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện.

30

170.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả học phí.

- Các khoản kinh phí khác do ngân sách tỉnh chi trả theo chế độ.

3

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức các cơ quan hành chính

Công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của sở, ngành và UBND cấp huyện

240

420.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

Mở 02 lớp

4

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập

120

210.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

5

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

120

450.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

6

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương

120

320.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

7

Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính

Công chức, viên chức làm công tác kế toán trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện (đang giữ ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên)

120

300.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả 50%, khoản kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh chi trả.

8

Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Công chức, viên chức làm công tác kế toán trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện

120

270.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả 50%, khoản kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh chi trả.

9

Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên, biên tập viên hạng III

Viên chức đang giữ ngạch Phóng viên, Biên tập viên hạng III

80

250.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi và các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả 50%, khoản kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh chi trả.

10

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện

Công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện

200

290.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan

Mở 02 lớp

11

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên THPT hạng II

Giáo viên THPT hạng II, hạng III

120

300.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

12

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên THPT hạng III

Giáo viên THPT trúng tuyển năm 2018 và năm 2019

120

300.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

13

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên THCS hạng II

Giáo viên THCS hạng II, hạng III

120

300.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

14

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng II, hạng III

120

276.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

15

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên Tiểu học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng III, hạng IV

120

276.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

16

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên Mầm non hạng II

Giáo viên Mầm non hạng II, hạng III

120

276.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

17

Lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên Mầm non hạng III, hạng IV

120

276.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

18

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính hạng II

Bác sĩ chính hạng II, Bác sĩ hạng III

110

275.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

- Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả 50%, khoản kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh chi trả.

19

Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên và nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

20

Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài, chụp ảnh và biên tập cho trang thông tin điện tử

Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, địa phương

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

21

Lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, địa phương

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

22

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ở các sở, ban, ngành, địa phương

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

23

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

24

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, giúp lãnh đạo trong tiếp dân, xử lý xung đột, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác tổ chức nhân sự

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

25

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế quốc tế trong điều kiện cách mạng 4.0

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

120

245.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

26

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

120

120.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan

 

27

Học tập kinh nghiệm trong nước về sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, huyện và dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện

 

300.00

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan

 

28

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

 

65.710

Sở Nội vụ

 

 

Cộng II:

 

 

6.739.710

 

 

 

TỔNG CỘNG (I+II)

 

 

9.270.000

 

 

Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng.