Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các S, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phHuế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

3. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác này đề xuất khen thưởng năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-  Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tnh Thừa Thiên Huế vviệc ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tnh)

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH NĂM 2020

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

 

 

 

 

 

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 (bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

4.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

5.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

6.

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Công an tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II 20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

7.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

8.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2020 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2021

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

10.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách 2021

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

11.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

12.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

13.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021

Thanh tra tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

14

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

15.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

16.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020

Công an tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV 10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

II.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2020

1.

Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

2.

Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế

UBND thành phố Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

3.

Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

4.

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ.

Sở Du lịch

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình s 66-Ctr/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy)

1.

Chương trình thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) về Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Chương trình

 

2

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Báo cáo

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (Theo Nghị quyết số 03/NQ-TT.HĐND ngày 31/12/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020)

1.

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 (tháng 3/2020)

Quý l

Chuyển tiếp năm 2019

2.

Cơ chế chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

 

3.

Xây dựng bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

 

4.

Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

 

5.

Quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

 

6.

Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 (tháng 7/2020)

Quý II

Chuyển tiếp năm 2019

7.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021

Sở GDĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý II

 

8.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

 

Quý II

 

9.

Chính sách phát triển Bảo tàng, không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật tư nhân

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 (tháng 7/2020)

Quý II

 

10.

Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

 

11.

Đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương (có xét đến tính chất đặc thù về di sản)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 (tháng 9/2020)

Quý III

 

12.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

 

13.

Phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

 

14.

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

 

15.

Một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2025

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

 

16.

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

 

17.

Tình hình thực hiện dự toán NSNN 2020, phân bổ dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp thường kỳ lần thứ 11 (tháng 12/2020)

Quý IV

 

18.

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Kỳ họp thường kỳ lần thứ 11 (tháng 12/2020)

Quý IV

 

19.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2021 -2025

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

 

20.

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2021 - 2025)

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

 

21.

Kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025

Sờ Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý IV

 

22.

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý IV

 

23.

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý IV

Chuyển tiếp năm 2019

24.

Giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý IV

 

25.

Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Quý IV

 

26.

Thành lập, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Năm 2020

Tùy theo tình hình thực tế

27.

Đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh năm 2020

UBND cấp huyện

Đ/c Phan Ngọc Thọ

 

Năm 2020

Tùy theo tình hình thực tế

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

 

 

 

 

 

1.

Triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Kế hoạch

 

2.

Ứng dụng quản lý không gian đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Đề án

 

3.

Đề án thí điểm thu phí rác tại hộ gia đình

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Đề án

 

4.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Quy hoạch

 

5.

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Nam trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quy hoạch

 

6.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quy hoạch

 

7.

Đề án sắp xếp, chuyển đổi các tuyến cố định nội tỉnh và xe buýt tự chủ tài chính sang xe buýt

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý I

Đề án

 

8.

Tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe tuyến cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế-giai đoạn 2

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý l

Đề án

 

9.

Đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2025

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Đề án

 

10.

Lập hồ sơ tài nguyên đảo Hòn Chảo (Sơn Chà)

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Đề án

 

11.

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố tại xã Phú Sơn và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quy hoạch

 

12.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cho các đối tượng phát sinh từ ngày 31/5/2017 đến nay, từ nguồn ngân sách tỉnh (giai đoạn 3)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

Trình HĐND tỉnh

13.

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Bắc thành phố tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quy hoạch

 

14.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Kế hoạch

Trình HĐND tỉnh

15.

Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

16.

Quy định về khuyến khích XHH trong lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

Trình HĐND tỉnh (Quý IV)

17.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch sinh thái biển Cảnh Dương

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quy hoạch

 

18.

Chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai sang hoạt động cơ chế tự chủ hoàn toàn

Sở TNMT/ Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

19.

Chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ đất sang hoạt động cơ chế tự chủ hoàn toàn

Sở TNMT/ UBND cấp huyện

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

20.

Điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Đề án

 

21.

Phát triển rừng ngập mặn tại khu vực Hương Long, thị xã Hương Trà

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Đề án

 

22.

Đề án phát triển cây ăn quả

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Đề án

 

23.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Đề án

 

24.

Đề án công nhận thành phố Huế mở rộng đạt tiêu chí loại 1

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh

25.

Lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

 

26.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Quy hoạch

 

27.

Đề án phát triển hợp tác xã lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Đề án

 

28.

Đề án quy hoạch kết hạ tầng bến, bãi, phương tiện và tổ chức giao thông hệ thống đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Đề án

 

29.

Đề án tổ chức và quản lý hệ thống đường giao thông và đèn tín hiệu giao thông thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Đề án

 

30.

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia thực hiện chương trình xúc tiến thương mại.

Sở Công thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh (Quý IV)

31.

Đề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cập nhật CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình 1/2000; 1/5000 trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Đề án

 

32.

Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh (Quý IV)

33.

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Đề án

 

34.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Quy hoạch

 

35.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

36.

Đề án số hóa CSDL thông tin Quy hoạch tỉnh

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Đề án

 

37.

Quy hoạch đường gom và các đường ngang đấu nối vào các Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Quy hoạch

 

38.

Phát triển kinh tế Nông nghiệp theo hướng xanh bền vững

Sở KHĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Đề án

 

39.

Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Đề án

 

40.

Cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Đề án

Trình HĐND tỉnh

41.

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Năm 2020

Đề án

 

II.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội

 

 

 

 

 

42.

Chính sách hỗ trợ, phát triển hệ thống Bảo tàng, không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Đề án

 

43.

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Văn hóa và Thể thao

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Đề án

 

44.

Hợp nhất các thiết chế văn hóa - thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý l

Đề án

Trình HĐND tỉnh

45.

Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050

TT BTDT Cố đô Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quy hoạch

Trình HĐND tỉnh

46.

Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Kinh thành Huế

TTBTDT Cố đô Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý ll

Quy hoạch

Trình HĐND tỉnh

47.

Festival Bốn mùa

Trung tâm Festival

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

48.

Triển khai Bệnh án điện tử tại đơn vị khám chữa bệnh

Sở Y tế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý ll

Đề án

 

49.

Triển khai học bạ điện tử tại cơ sở giáo dục phổ thông

Sở GDĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý ll

Đề án

 

50.

Phát huy giá trị di tích Bác Hồ tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

51.

Đề án mô hình du lịch “Stop and Go” trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

Chuyển tiếp từ 2019

52.

Đề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung”

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Đề án

 

53.

Tổng kiểm kê tổng thể di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

 

54.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Sở KHCN

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

 

55.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội tại tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Sở TTTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

 

56.

Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2025, định hướng đến 2030

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh (Quý IV)

57.

Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến 2030

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Đề án

 

58.

Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2020 - 2030.

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Đề án

 

III.

Lĩnh vực Nội chính

 

 

 

 

 

59.

Chuyển Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp từ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị bảo đảm chi thường xuyên.

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

60.

Số hóa dữ liệu hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh TT Huế giai đoạn 2020-2024

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Đề án

 

C. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

 

 

 

 

 

1.

Tiếp tân đối ngoại năm 2020

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Kế hoạch

 

2.

Công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2020

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Kế hoạch

 

3.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý l

Kế hoạch

 

4.

Công tác biên giới tỉnh năm 2020

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Kế hoạch

 

5.

Hợp tác Lào năm 2020

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Kế hoạch

 

6.

Kiểm tra việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 2020 (Kết hợp kiểm tra việc thực hiện “4 tại chỗ” và việc thực hiện Quyết định 1291/QĐ- TTg ngày 7/10/2019 của TTgCP)

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Kế hoạch

 

7.

Bố trí, ổn định dân cư năm 2020

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý I

Kế hoạch

 

8.

Phát triển DN, KTTN và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TT Huế năm 2020

Sở KHĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý I

Kế hoạch

 

9.

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin năm 2020

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

10.

Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

11.

Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

12.

Tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

13.

Tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Kế hoạch

 

14.

Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Kế hoạch

 

15.

Triển khai xây dựng hạ tầng không gian địa lý quốc gia

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Kế hoạch

 

16.

Sử dụng vật liệu cát thay thế

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Kế hoạch

 

17.

Tổ chức hội đàm giữa Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Chỉ đạo công tác biên giới hai tỉnh Salavan, Sê Kông

Sở Ngoại vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Kế hoạch

 

18.

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Kế hoạch

 

19.

Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Kế hoạch

 

20.

Phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao giai đoạn 2020- 2025

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Kế hoạch

 

21.

Phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Kế hoạch

 

22.

Sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên đầm phá

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Kế hoạch

 

23.

Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Chương trình

 

24.

Thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021- 2025

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Kế hoạch

 

25.

Phát triển cây ăn quả trên vùng đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020-2025

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Kế hoạch

 

26.

Thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

27.

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

28.

Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh TT-Huế giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

29.

Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

30.

Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

31.

Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh TT-Huế giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

32.

Phát triển thị trường sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

33.

Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Chương trình

 

II.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội

 

 

 

 

 

34.

Khám sàng lọc bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo giai đoạn 2020 - 2021

Sở Y tế

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

35.

Xây dựng Hồ sơ sức khỏe toàn dân giai đoạn 2019 - 2021

Sở Y tế

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

36.

Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý l

Kế hoạch

 

37.

Đẩy mạnh đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

38.

Thực hiện Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

39.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

40.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh TT Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

41.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

42.

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

43.

Triển khai công tác BĐG và VSTBCPN năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

44.

Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

45.

Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

46.

Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

47.

Điều tra, rà soát, thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

48.

Xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

49.

Thực hiện trợ giúp người khuyết tật 2020

Sở LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

50.

Kỳ họp thường niên của Ủy ban DSTG UNESCO lần thứ 44

TTBTDT Cố đô Huế

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

51.

Lồng ghép thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

52.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

53.

Tổng kết thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 05 năm (2015 -2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

54.

Sơ kết Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

55.

Tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

56.

Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

57.

Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý I

Kế hoạch

 

58.

Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

59.

Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

60.

Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy suất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

61.

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

62.

Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

63.

Triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

64.

Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

65.

Triển khai Đề án "Quản lý hoạt động của hệ thống truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020"

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Kế hoạch

 

66.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/2016, của HĐND tỉnh Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Sở LĐTBXH

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Kế hoạch

 

67.

Triển khai tiếp nhận sử dụng kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Kế hoạch

 

68.

Điều tra, khảo sát thực trạng thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ Trung học Phổ thông đến sau Đại học chưa có việc làm để định hướng đào tạo nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao động

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Kế hoạch

 

69.

Điều tra khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Kế hoạch

 

70.

Phát triển không gian Ca Huế thính phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Kế hoạch

 

71.

Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025

Sở LĐTBXH

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Kế hoạch

 

72.

Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp treo, dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 -2022

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Kế hoạch

 

73.

Tuyên dương HS, SV vùng DTTS năm 2019-2020

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Kế hoạch

 

74.

Tuyên truyền tập quán tiêu dùng vùng đồng bào DTTS

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Kế hoạch

 

75.

Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo

Ban Dân tộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Kế hoạch

 

76.

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Kế hoạch

 

III.

Lĩnh vực Nội chính

 

 

 

 

 

77.

Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Kế hoạch

 

78.

Hoạt động Khối thi đua năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Kế hoạch

 

79.

Triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020

Sở Tư pháp

Đ/c Nguyễn Dung

Quý I

Kế hoạch

 

80.

Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Kế hoạch

 

81.

Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Kế hoạch

 

82.

Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 từ năm 2017- 2020

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Kế hoạch

 

83.

Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2020.

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý III

Kế hoạch

 

84.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

85.

Cải cách hành chính năm 2021

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

86.

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

87.

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” (gọi tắt là Đề án 452) năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

88.

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” (Đề án 1259) năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

89.

Thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

90.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là Đề án 65) năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

91.

Thực hiện Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

92.

Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

93.

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

94.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

95.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

96.

Triển khai công tác pháp chế năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

97.

Rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

98.

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Kế hoạch

 

99.

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

trước ngày 20/12/2020

Kế hoạch

 

100.

Tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên đối với công chức năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

101.

Tinh giản biên chế của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

102.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Kế hoạch

 

D.DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

VĂN BẢN BAN HÀNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

1.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quyết định

 

2.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quyết định

 

3.

Cơ chế xã hội hóa quảng cáo thí điểm các điểm quảng cáo tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quyết định

 

4.

Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuế, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quyết định

 

5.

Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (thay thế Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý I

Quyết định

 

6.

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công Thương

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Quyết định

 

7.

Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý I

Quyết định

 

8.

Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư công tỉnh

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quyết định

 

9.

Quy định thực hiện hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quyết định

 

10.

Quy chế quản lý và tổ chức biểu diễn hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quyết định

 

11.

Điều chỉnh Quyết định sổ 1575/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi HS giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn HS giỏi để dự thi quốc gia

Sở GDĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý II

Quyết định

 

12.

Quy chế phối hợp lực lượng chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Quyết định

 

13.

Quy định danh mục cây trồng từng kinh tế

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Quyết định

 

14.

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Quyết định

 

15.

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Quyết định

 

16.

Quy định về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý II

Quyết định

 

17.

Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

18.

Quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh (sửa đổi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND 27/4/2017 của UBND tỉnh)

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

19.

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc bản đồ

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

20.

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

21.

Quy định giá cho thuế nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh (Thay thế Quyết định số 714/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

22.

Ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế (Thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

23.

Ban hành giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh dịch vụ (Thay thế Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh)

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

24.

Sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL Huế cho sản phẩm nón lá của tỉnh

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý Il

Quyết định

 

25.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

26.

Quy chế phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

27.

Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II

Quyết định

 

28.

Quy định phân công, phân cấp về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý II-III

Quyết định

 

29.

Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý III

Quyết định

 

30.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

31.

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

32.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

33.

Quy định việc khai thác dữ liệu được chia sẻ từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung từ Trung ương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

34.

Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

35.

Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý III

Quyết định

 

36.

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Quyết định

 

37.

Quyết định giao dự toán NSNN năm 2020

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Quyết định

 

38.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2021 -2025

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Quyết định

 

39.

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2021-2025)

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Quý IV

Quyết định

 

40.

Quy định Hệ thống quản lý rủi ro và giám sát hoạt động doanh nghiệp tại địa phương

Sở KHĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Quý IV

Quyết định

 

41.

Quy chế phối hợp Giám sát quảng cáo điện tử thông qua dữ liệu tập trung tại HueIOC

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Quyết định

 

42.

Quy chế phối hợp Giám sát Môi trường thông qua dữ liệu tập trung tại HueIOC

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Quyết định

 

43.

Quy định Chuẩn cơ sở thông tin địa lý GISHue và chuẩn dữ liệu địa lý cho nền GISHue

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Quyết định

 

44.

Chuẩn chuyên ngành GISHue của các ngành (14 ngành)

Sở TTTT

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Quyết định

 

45.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh

Sở KHCN

Đ/c Phan Thiên Định

Quý IV

Quyết định

 

46.

Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh (thay thế Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Quyết định

 

47.

Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Năm 2020

Quyết định

Sau khi có hướng dẫn

48.

Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Quyết định

 

49.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Quyết định

Sau khi có Thông tư sửa đổi TTLT số 23/2014/TTLT-BTP

50.

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Năm 2020

Quyết định

Sau khi có hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung