Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 257-KL/TU ngày 12/12/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa X;

Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ- UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- VP; Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- LĐVPUB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh An Giang)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kết luận số 257-KL/TU ngày 12/12/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 (khóa X) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và đề ra nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa X;

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020; đề xuất của các sở, ban ngành, UBND tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh như sau:

Phần I

NHỮNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XUYÊN SUỐT NĂM 2020

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 20202.

2. Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

3. Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Tỉnh ủy; Chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh; Các Quyết định của UBND tỉnh: số 120/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch số 36/KH-UBND 20/01/2020 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng năm 2020; Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020.

Phần II

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM THEO QUÝ NĂM 2020

(Chi tiết theo phụ lục chương trình công tác quý I, II, III, IV)

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện.

Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

3. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh hàng quý Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm của UBND tỉnh; kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh./.

 

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh)

* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I/2020

STT

NỘI DUNG

TÊN LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐND, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1

Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

2

Đăng ký các hoạt động, công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới

Công văn

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

3

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

Báo cáo

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

4

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 28/02/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

Báo cáo

Sở TN&MT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

II. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

5

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết định

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

 

6

Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020

Kế hoạch

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

 

7

Chương trình công tác UBND tỉnh năm 2020

Chương trình

VP.UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

 

8

Kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

 

9

Ban hành Kế hoạch phát triển Hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020.

Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

 

10

Rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang rau màu và cây ăn trái theo Quyết định 3410/QĐ-UBND

Quyết định

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

 

11

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025

Quyết định

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

 

12

Ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 2020

Kế hoạch

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

 

13

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân và bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020.

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

14

Triển khai hoạt động Cổng thông tin du lịch An Giang và Ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại thông minh.

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

15

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Kế hoạch

Sở LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

 

16

Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện đa chức năng

Đề án

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

 

17

Đề án sắp xếp tổ chức mạng lưới phòng khám đa khoa khu vực

Đề án

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

 

18

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch

Sở TP

Sở, ngành, tỉnh

 

19

Kế hoạch Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020

Kế hoạch

Sở TP

Sở, ngành, tỉnh

 

20

Chỉ thị về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Chỉ thị số 3500/CT-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh).

Chỉ thị

Sở TN&MT

 

 

21

Xây dựng kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ theo Quyết định 1022/QĐ-BNV ngày 21/11/2019

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

22

Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Quyết định

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

23

Tổ chức xét thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II và phê duyệt đề án xét thăng hạng đối với giáo viên THCS, TH, MN

Quyết định ban hành Đề án

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2020

STT

NỘI DUNG

TÊN LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐND, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1

Tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

2

Kế hoạch tổ chức Tổng kết Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

3

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU và kỳ họp giữa năm HĐND

4

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

CTLV TU và kỳ họp giữa năm HĐND

5

Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Tờ trình

Sở TN&MT

Các đơn vị liên quan

Trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

6

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Tờ trình

Sở KH&CN

Các đơn vị liên quan

Trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

7

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình

Sở LĐTB&XH

Các đơn vị liên quan

Trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

8

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình

Sở LĐTB&XH

Các đơn vị liên quan

Trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

9

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình

Sở LĐTB&XH

Các đơn vị liên quan

Trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

10

Tờ trình về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý)”.

Tờ trình

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

Trình HĐND tỉnh

11

Xin chủ trương về quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện:

Tờ trình

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

Trình HĐND tỉnh

12

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

Trình HĐND tỉnh

II. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

13

Tổng kết Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Báo cáo

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

TK trước khi trình TU

14

Tổng kết Chương trình hành động của TU về phát triển du lịch tỉnh An Giang theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình của TU 2016-2020

Báo cáo

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

15

Tổng kết Chương trình hành động của TU về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình của TU 2016-2020.

Báo cáo

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

 

16

Tổng kết Chương trình hành động của TU về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình của TU 2016-2020.

Báo cáo

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

 

17

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020”

Báo cáo

Sở LĐTB&X H

Các đơn vị liên quan

 

18

Sơ kết thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới các cơ sở GDNN giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở GDNN giai đoạn 2020 - 2025

Báo cáo

Sở LĐTB&X H

Các đơn vị liên quan

 

19

Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020 - EU tài trợ”

Quyết định

Sở CT

Các đơn vị liên quan

 

230

Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2020.

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

21

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2019).

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

22

Đề án khai thác phát triển du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025.

Đề án

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan

 

23

Điều chỉnh cục bộ một số tuyến, đoạn đường, khu vực trong Bảng giá các loại đất trên địa bản tỉnh khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động tăng, giảm 20% so với giá đất trong Bảng giá đất của tỉnh.

Quyết định

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

 

24

Kế hoạch xử lý các vấn đề tồn đọng của các công trình đo đạc, cấp, đổi giấy chứng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định

Sở TN&MT

Các đơn vị liên quan

 

25

Quyết định phê duyệt Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu

Quyết định

BQL KKT

Các đơn vị liên quan

 

26

- Công bố Chỉ số CCHC sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

Quyết định

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

27

- Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

Quyết định

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

28

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI)

Đề án

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

 

29

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang năm 2020, lồng ghép Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Kế hoạch

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

 

30

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định

Sở LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

 

31

Quyết định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Quyết định

BQL KKT

Sở Tài chính

 

32

Sửa đổi, điều chỉnh quyết định 51/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định

Sở GTVT

 

 

33

Thành lập Trường THCS và THPT Long Bình trên cơ sở nâng cấp Trường THCS Long Bình thành trường có hai cấp học trực thuộc Sở GDĐT

Quyết định

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

34

Quyết định ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Quyết định

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III/2020

STT

NỘI DUNG

TÊN LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐND, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 21/5/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Báo cáo

Sở VHTTDL

Các đơn vị liên quan Các đơn vị liên quan

CTLV TU

2

Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và sản xuất nông nghiệp tại các địa phương

Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

3

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Báo cáo

So KHĐT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

4

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 11/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang”

Báo cáo

Sở TT&TT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

5

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”

Báo cáo

Sở YT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU

II. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

6

Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

 

7

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”

Báo cáo

Sở LĐTB&XH

Các đơn vị liên quan

 

8

Quyết định ban hành tiêu chuẩn chấm điểm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn văn minh thương mại

Quyết định

Sở CT

Các đơn vị liên quan

 

9

Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (Ban hành sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BCT)

Quyết định

Sở CT

Các đơn vị liên quan

 

10

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh An Giang 05 năm giai đoạn 2016-2020

Báo cáo

Sở TN&MT

Các đơn vị liên quan

 

11

- Tổng kết Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

12

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang (theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức)

Quyết định

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

13

Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Chỉ thị

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

14

Điều chỉnh nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT trên cơ sở sáp nhập thêm 1 phòng thuộc Sở (từ 9 phòng còn 8 phòng)

Quyết định

Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV/2020

STT

NỘI DUNG

TÊN LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐND, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1

Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Báo cáo

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

CTLV TU và HĐND

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021.

Báo cáo

Sở TC

Các đơn vị liên quan

CTLV TU và HĐND

3

Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020

Tờ trình

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

4

Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021

Tờ trình

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND kỳ họp cuối năm

5

Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình

Sở KHĐT

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

6

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025 của ngân sách tỉnh An Giang

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

7

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

8

Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

9

Tờ trình ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2021

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

10

Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

11

Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021

Tờ trình

Sở TC

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

13

Tờ trình ban hành Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn là đô thị loại IV

Tờ trình

Sở XD

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

14

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021.

Tờ trình

Sở NV

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

15

Tờ trình thông qua Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

Tờ trình

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

16

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025

Tờ trình

Sở LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

17

Tờ trình ban hành Nghị quyết Đề án đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 20212025

Tờ trình

Sở LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

Trình TU và HĐND

II. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

18

Kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở y tế, phát triển mạng lưới cấp cứu đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Kế hoạch

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

 

19

Đề án chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ tuyến tỉnh cho tuyến y tế cơ sở

Đề án

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

 

20

Kế hoạch Tập trung đối tượng lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch

Sở LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

 

21

Đề tài khoa học cấp tỉnh về Nghiên cứu thực trạng và đế xuất các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Đề tài khoa học

Sở CT

Các đơn vị liên quan

 

22

Tổ chức tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”.

Kế hoạch

Sở VHTTDL

Các sở, ngành tỉnh và địa phương

 

23

Báo cáo thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2020

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

 

24

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

 

25

Đề án xây dựng trụ sở Công an xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan

 

26

Thực hiện hoàn thành CPH Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang và Cty Phà An Giang.

Đề án

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

 

27

Thực hiện hoàn thành Kế hoạch thoái hóa vốn nhà nước tại Cty CP Điện nước An Giang

Kế hoạch

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

 

28

- Xây dựng Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030 (trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030).

Quyết định

Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

29

Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và quan trắc tự động để quan trắc nguồn thảy trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đề án

Sở TN&MT

Các đơn vị liên quan