Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Chương trình số 218-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Chương trình công tác, lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật đảm bảo công tác xây dựng, ban hành văn bản được chuẩn bị tốt, kịp thời, có chất lượng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này cho phù hợp với yêu cầu công tác.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị XH;
- Các CQ tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- LĐ, CVNC /VP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đề ra Chương trình công tác năm 2020 gồm 137 nội dung, trong quá trình chỉ đạo, điều hành sẽ căn cứ vào những chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, cụ thể như sau:

Tháng 01/2020

1. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Sở Tài chính trình)

2. Quyết định việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh (Sở Tài chính trình)

3. Tờ trình về xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

4. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012). (Sở Xây dựng trình)

5. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014) (Sở Xây dựng trình)

6. Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 28/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. (Công an tỉnh trình)

7. Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh. (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

8. Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

9. Quyết định ban hành Đề án sắp xếp cơ quan Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh (Sở Nội vụ trình)

10. Quyết định quy định số lượng bố trí đối với cán bộ, công chức và tiêu chuẩn trình độ, chuyên ngành của công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã) (Sở Nội vụ trình)

11. Quyết định ban hành quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) (Sở Nội vụ trình)

12. Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

Tháng 02/2020

1. Báo cáo nợ đọng XDCB đến hết ngày 31/12/2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

2. Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

3. Kế hoạch tổng kết các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 17/02/2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ và Quyết định số 3366/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

4. Đề án trang bị thiết bị CNTT phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

5. Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

6. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (Sở Nội vụ trình)

7. Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh) (Sở Nội vụ trình)

Tháng 3/2020

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

3. Quyết định ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài chính trình)

4. Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh (Sở Tài chính trình)

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình)

6. Điều chỉnh, bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

7. Quyết định ban hành Ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

8. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

9. Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, rạch suối trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

10. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

11. Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống tập trung đông người gây rối ANTT (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 17/9/2014 ban hành kế hoạch phòng, chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự và bạo loạn) (Công an tỉnh trình)

12. Tờ trình xin chủ trương lập Quy hoạch phân khu 8, 9 (thuộc 03 xã nông thôn mới) (UBND Thành phố trình)

13. Quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 (Sở Nội vụ trình)

14. Quyết định ban hành bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh (Sở Nội vụ trình)

Tháng 4/2020

1. Báo cáo công khai ước thực hiện NSNN quý I năm 2020 (Sở Tài chính trình)

2. Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

3. Kế hoạch hỗ trợ sản xuất cây ăn quả thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ năm 2020-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

4. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình)

5. Đề án rà soát tổ chức bộ máy và thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trình)

6. Quyết định ban hành Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1975-2016. (Sở Nội vụ trình)

7. Quyết định chuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ và bổ sung chức năng nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng cho Sở Nội vụ (Sở Nội vụ trình)

8. Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình)

9. Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình)

10. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2050 (UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng trình)

11. Nghị quyết phát triển thành phố Tây Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (UBND Thành phố trình)

Tháng 5/2020

1. Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh (Sở Tài chính trình)

2. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 1 năm 2020 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên; từ 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trở lên đợt 1 năm 2020 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

4. Quyết định quy phạm pháp luật ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (Sở Tư pháp trình)

5. Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình)

6. Nghị quyết điều chỉnh mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình)

7. Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

8. Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài (thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND) (Sở Nội vụ trình)

9. Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

Tháng 6/2020

1. Quyết định quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình)

2. Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

3. Quyết định Quy định về nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

4. Đề án “Đầu tư trang bị phương tiện ngang tầm xu thế phát triển nhằm nâng cao năng lực khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự và kỹ thuật phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tình hình mới” (Công an tỉnh trình)

5. Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh (Công an tỉnh trình)

6. Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

7. Quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng - kinh tế xã hội nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

8. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Xây dựng trình)

9. Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tư pháp trình)

* Các báo cáo của UBND tỉnh theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình)

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Thanh tra tỉnh trình)

4. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Thanh tra tỉnh trình)

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Sở Tài chính trình)

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Công an tỉnh trình)

Tháng 7/2020

1. Báo cáo công khai ước thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2020 (Sở Tài chính trình)

2. Quyết định khung học phí đối với cơ sở giáo dục công lập (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

3. Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

4. Ban hành Chương trình khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (Sở Công Thương trình)

5. Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 (Sở Xây dựng trình)

6. Đề án nâng loại đô thị Thành phố Tây Ninh là đô thị loại II (UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng trình)

7. Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến hết ngày 30/6/2020 và tình hình xử lý nợ đọng XDCB trong năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

8. Báo cáo thực hiện Kế hoạch KT-XH, XDCB năm 2020, xây dựng kế hoạch KT-XH, XDCB năm 2021 (Nguồn NSNN - Tỉnh báo cáo Trung ương) (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

Tháng 8/2020

1. Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

2. Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen, giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

3. Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

4. Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc, giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

5. Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

6. Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (BQL Khu kinh tế trình)

7. Nghị quyết ban hành phí thẩm định về việc chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

8. Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cho cán bộ chủ chốt các cấp (Công an tỉnh trình)

9. Kế hoạch và kịch bản tổ chức Diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020 (Sở Công Thương trình)

Tháng 9/2020

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức chi của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

3. Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp ở tỉnh (Sở Công Thương trình)

4. Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Tây Ninh (Sở Công Thương trình)

5. Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý (Sở Công Thương trình)

6. Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

7. Điều chỉnh, bổ sung Bảng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

Tháng 10/2020

1. Báo cáo công khai ước thực hiện NSNN 9 tháng năm 2020 (Sở Tài chính trình)

2. Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

3. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 2 năm 2020 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên; từ 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trở lên đợt 2 năm 2020 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

4. Quyết định về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

5. Kế hoạch tổ chức xây dựng DQTV giai đoạn 2020-2025 (BCH quân sự tỉnh trình)

6. Kế hoạch xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2020-2025 (BCH quân sự tỉnh trình)

7. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” (Công an tỉnh trình)

8. Kế hoạch tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan cho các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh trình)

9. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2050 (UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng trình)

Tháng 11/2020

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

4. Báo cáo Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. (Sở Tài chnh trình)

5. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. (Sở Tài chính trình)

6. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 (Sở Tài chính trình)

7. Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 (Sở Tài chính trình)

8. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (Sở Tài chính trình)

9. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (Sở Tài chính trình)

10. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 (Sở Tài chính trình)

11. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 của UBND tỉnh (Sở Tài chính trình)

12. Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài chính trình)

13. Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021 và Lịch thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị quản lý rừng phòng hộ, thủy lợi, phòng chống buôn lậu và đơn vị xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình)

14. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2021 (Sở Nội vụ trình)

15. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh (Sở Xây dựng trình)

16. Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình)

17. Cho ý kiến về các nội dung đăng ký Chương trình công tác của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh năm 2021 (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình)

* Các báo cáo của UBND tỉnh theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình)

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình)

4. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình)

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Sở Tài chính trình)

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Công an tỉnh trình)

Tháng 12/2020

1. Quyết định của UBND tỉnh về về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 (Sở Tài chính trình)

2. Báo cáo công khai ước thực hiện NSNN năm 2020 (Sở Tài chính trình)

3. Quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 (Sở Tài chính trình)

4. Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài chính trình)

5. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

6. Ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (Sở Xây dựng trình)

7. Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025. (Sở Xây dựng trình)

8. Tổng kết Kế hoạch thực hiện mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020, triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Công an tỉnh trình)

9. Tổng kết Chương trình phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ (Công an tỉnh trình)

10. Báo cáo tổng kết Đề án “Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” đến năm 2020 (Công an tỉnh trình)

11. Báo cáo tổng kết Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 (Công an tỉnh trình)

12. Báo cáo tổng kết Dự án “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2018-2020 (Công an tỉnh trình)

13. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 2457/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 22/12/2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (Công an tỉnh trình)

* Ghi chú: Một số nội dung Văn phòng đã bổ sung vào Chương trình công tác năm 2020 theo đăng ký bổ sung của các sở, ngành sau Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước được tổ chức vào ngày 02/01/2020.

STT

Đơn vị trình

Nội dung bổ sung

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định ban hành Ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 (Bổ sung tháng 3/2020).

Ngoài ra, Văn phòng đã trao đổi Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất bổ sung vào Chương trình công tác tháng 01/2020, nội dung: “Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Do nội dung này có trong Chương trình công tác năm 2019, Sở Nông nghiệp đã gửi tài liệu về UBND tỉnh vào giữa tháng 12/2019. Dự kiến tuần sau sẽ tổ chức họp PCT phụ trách khối.

2

Sở Nội vụ

Bỏ nội dung: Quyết định hướng dẫn thực hiện NQ của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh (Văn phòng đã bỏ khỏi Chương trình công tác)

- Bổ sung 02 nội dung trình trong tháng 1/2020:

+ Quyết định quy định số lượng bố trí đối với cán bộ, công chức và tiêu chuẩn trình độ, chuyên ngành của công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã)

+ Quyết định ban hành quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tuyn dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)

- Bổ sung 02 nội dung trình trong tháng 4/2020:

+ Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

3

Ban Quản lý Khu kinh tế

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát (Bổ sung tháng 11/2020)