Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 287/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐ VP/UBND Tỉnh;
- CVNC VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, PTH-VX (Tuyen).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

I. Nội dung thảo luận tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh thường kỳ

* Kỳ họp tháng 01 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 632/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2015 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp cơ quan thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan thực hiện quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/QĐ-UBND.HC ngày 14/5/2013 của UBND Tỉnh về quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

4. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2020.

7. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020.

8. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

9. Kế hoạch Tổ chức hệ thống giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp huyện và vô địch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025.

10. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2, 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nội dung 4: Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh.

- Nội dung 5: Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc.

- Nội dung 6, 9: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung 8: Sở Giao thông vận tải.

- Nội dung 10: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ đội biên phòng Tỉnh.

* Kỳ họp tháng 02 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 32-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

3. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển Du lịch Đồng Tháp đến năm 2020.

4. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Kỳ họp tháng 3 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu những tháng tiếp theo.

2. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế khóm, ấp.

4. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

5. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

6. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về điều chỉnh, sắp xếp bộ máy một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh.

7. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 23-KL/TU ngày 15/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

8. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020.

9. Quyết định ban hành Đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

10. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến năm 2020.

11. Quyết định ban hành Đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

12. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 27-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020.

13. Quyết định ban hành Quy chế quản lý xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Tỉnh.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 2, 12: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 3: Sở Y tế.

- Nội dung 4, 6: Sở Nội vụ.

- Nội dung 5: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nội dung 7: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nội dung 8, 9, 10, 11: Sở Ngoại vụ.

- Nội dung 13: Sở Xây dựng.

* Kỳ họp tháng 4 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ các hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh.

3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2004/QĐ-UBND ngày 20/02/2004 của UBND Tỉnh ban hành quy chế về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

5. Kế hoạch thực hiện nhằm hạn chế việc xây dựng công trình, nhà ở vi phạm trật tự xây dựng.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2: Sở Tài chính.

- Nội dung 3: Sở Công Thương.

- Nội dung 4: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung 5: Sở Xây dựng.

* Kỳ họp tháng 5 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 20201.

2. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

4. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

5. Báo cáo công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

7. Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

8. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

9. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

10. Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020.

11. Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

12. Quyết định quy định về quy trình liên thông thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng sử dụng khác (vốn của nhà đầu tư) có yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Tỉnh.

13. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chức danh, phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và khóm, ấp.

14. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy2.

15. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Đồng Tháp.

16. Đề án thành lập thành phố Hồng Ngự.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 9: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2, 3: Thanh tra Tỉnh.

- Nội dung 4, 15, 16: Sở Nội vụ.

- Nội dung 5: Sở Y tế.

- Nội dung 6: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung 7: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh/Cục Quản lý thị trường Tỉnh.

- Nội dung 8, 11, 14: Công an Tỉnh.

- Nội dung 10: Sở Tài chính.

- Nội dung 12: Sở Xây dựng.

- Nội dung 13: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ.

* Kỳ họp tháng 6 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Quyết định ban hành Quy chế quản lý xây dựng tại khu vực (vị trí sạt lở) dọc sông Tiền thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Hồng Ngự.

4. Quyết định thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

5. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 239/2019/NQ-HĐND về quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

6. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025.

7. Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 21-KL/TU ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

8. Báo cáo tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách 06 tháng đầu năm 2020.

9. Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 06 tháng đầu năm 2020.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2, 3, 4: Sở Xây dựng.

- Nội dung 5, 8, 9: Sở Tài chính.

- Nội dung 7: Sở Công Thương.

* Kỳ họp tháng 7 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20213.

3. Quyết định ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh.

4. Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/6/2015 của UBND Tỉnh về thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thuộc tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 3: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nội dung 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung 5: Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Kỳ họp tháng 8 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20214.

3. Báo cáo ước thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 20215.

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ6.

5. Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Tỉnh.

6. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

7. Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 2, 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 3: Sở Tài chính.

- Nội dung 5: Sở Xây dựng.

- Nội dung 6: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung 7: Sở Công Thương.

* Kỳ họp tháng 9 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

3. Dự thảo Quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2021.

4. Dự thảo Chương trình công tác của UBND Tỉnh năm 2021.

5. Dự thảo Kế hoạch kiểm tra của UBND Tỉnh năm 2021.

6. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh.

7. Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

8. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 3, 8: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2: Sở Tài chính.

- Nội dung 4, 5: Văn phòng UBND Tỉnh.

- Nội dung 6: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nội dung 7: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Kỳ họp tháng 10 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20217.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021.

5. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

6. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

7. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

8. Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021.

9. Báo cáo công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

10. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

11. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (kế hoạch cải cách hành chính năm 2021).

12. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 20218.

13. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

14. Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

15. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2030.

16. Quyết định triển khai thí điểm giải pháp xây dựng Bản đồ cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trực tuyến.

17. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới9.

18. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới10.

19. Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.

20. Kế hoạch phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021 - 2025.

21. Đề án nâng cao chất lượng công tác Phòng không nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

22. Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1, 2, 3, 13: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 4: Sở Tài chính.

- Nội dung 5, 6: Thanh tra Tỉnh.

- Nội dung 7, 17, 18: Công an Tỉnh.

- Nội dung 8: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh/Cục Quản lý thị trường Tỉnh.

- Nội dung 9: Sở Y tế.

- Nội dung 10: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung 11: Sở Nội vụ.

- Nội dung 12: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nội dung 14, 15, 16: Sở Xây dựng

- Nội dung 19, 20: Sở Công Thương.

- Nội dung 21: Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh.

- Nội dung 22: Sở Ngoại vụ.

* Kỳ họp tháng 11 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

3. Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

4. Quyết định ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

5. Quyết định ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

6. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp.

7. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

8. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2021.

9. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn từ năm 2021.

10. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021.

11. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội có tính chất đặc thù và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021.

12. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết về danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

13. Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 -2025.

14. Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh.

15. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2025.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2, 15: Sở Công Thương.

- Nội dung 3, 4, 6, 7, 8, 9: Sở Tài chính.

- Nội dung 5, 14: Sở Xây dựng.

- Nội dung 10, 11: Sở Nội vụ.

- Nội dung 12: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung 13: Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh.

* Kỳ họp tháng 12 năm 2020

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo.

2. Kế hoạch thực hiện định hướng phát triển thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

3. Quyết định công nhận Cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và Cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng) đạt tiêu chí đô thị loại V.

4. Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2021.

5. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp Tỉnh và huyện, thị xã, thành phố và xã, phường thị trấn từ năm 2021.

6. Báo cáo xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

7. Quyết định công nhận trung tâm các xã: Mỹ An Hưng B, Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò); An Long (huyện Tam Nông); Tân Thành (huyện Lai Vung) đạt tiêu chí đô thị loại V.

8. Báo cáo tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2020.

9. Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Phân công thực hiện:

- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nội dung 2, 3, 7: Sở Xây dựng.

- Nội dung 4, 5, 6, 8, 9: Sở Tài chính.

II. Nội dung thông qua Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

* Tháng 4 năm 2020

Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Phân công thực hiện: Sở Xây dựng

* Tháng 5 năm 2020

Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính huyện Thanh Bình.

Phân công thực hiện: Sở Xây dựng

* Tháng 8 năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình (lần 3).

Phân công thực hiện: Sở Xây dựng

* Tháng 11 năm 2020

1. Điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

2. Điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò.

3. Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm xã Phong Hòa theo hướng nâng lên đô thị loại V.

Phân công thực hiện: Sở Xây dựng

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ (Mục I) chủ động xây dựng dự thảo văn bản, phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh xếp lịch thông qua Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách lĩnh vực trước 01 tháng (so với tháng có nội dung). Sau đó, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và gửi về Văn phòng UBND Tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 10 của tháng có nội dung thông qua để xếp lịch họp và gửi trước đến các đại biểu dự họp theo quy định.

Đối với các nội dung thông qua Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách lĩnh vực, đơn vị chủ trì gửi về Văn phòng UBND Tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 10 của tháng có nội dung thông qua để xếp lịch họp.

Đối với các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các tháng, 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo, đề nghị thời gian thực hiện theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Các thành viên UBND Tỉnh có trách nhiệm đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản (đối với các văn bản gửi lấy ý kiến trực tiếp) và gửi lại Văn phòng UBND Tỉnh đúng thời gian quy định để hoàn chỉnh, trình UBND Tỉnh ký ban hành.

3. Tùy theo tình hình thực tế, nội dung từng kỳ họp có thể được bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi cho phù hợp.

4. Giao Văn phòng UBND Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này./.

 1 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

5 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

6 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

7 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

8 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

9 Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy