Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6258/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kanetsu Việt Nam.
(Tầng 3, số 162 Đường Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 045/CV-KA ngày 15/2/2019 và công văn số 048/CV-KA ngày 05/9/2019 của Công ty TNHH Kanetsu Việt Nam trao đổi về kết quả phân loại số 1138/TB-TCHQ ngày 27/02/2017 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2018.

Trên cơ sở các thông tin do Công ty cung cấp tại công văn nêu trên và tại cuộc họp ngày 17/4/2019, mặt hàng xem xét là các loại đầu nối dạng thanh, tuy có trường hợp có thể sử dụng với cầu đấu nối loại bắt vít tức là phải cố định đầu nối vào vị trí tiếp xúc điện tại cầu đấu nối bằng cách siết ốc để không bị rơi ra, nhưng trên thực tế, các mặt hàng cũng có thể sử dụng với các cầu đấu nối điện bằng cách cắm trực tiếp mà không cần bắt vít (công nghệ Push in Plus). Do đó các mặt hàng này đã mang đặc trưng của mặt hàng giắc cắm điện (plug), phù hợp với nội dung chú giải chi tiết nhóm 85.36 đối với các mặt hàng đầu nối dạng “plug and socket” (thuộc phân nhóm 8536.69).

Vậy các mặt hàng tại mục 4, 5, 6, 7 tại Thông báo kết quả phân loại số 1138/TB-TCHQ được xác định là Đầu nối dạng phích cắm (plug - 1 chân cắm), dùng cho điện áp dưới 1000V, dòng điện định mức trên 16A, phân loại thuộc phân nhóm 8536.69, mã số 8536.69.99 là phù hợp và Tổng cục Hải quan nhận thấy không đủ cơ sở để xem xét phân loại các mặt hàng này vào phân nhóm 8536.90 như ý kiến của Công ty.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Kanetsu Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương