Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6173/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình 6.
(Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 133/CT6-KHDA ngày 03/07/2019 của Công ty cổ phần công trình 6 (Công ty) nêu ý kiến về Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 3537/TB-TCHQ ngày 31/5/2019 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 15/8/2015 đến ngày 31/12/2017

Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Mặt hàng Dây thép dự ứng lực (hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng) không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, phù hợp phân loại thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 “- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng”, phân nhóm - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 7217.10.31 - - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt”.

2. Đối với mặt hàng tại Thông báo s 3537/TB-TCHQ

Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại Thông báo số 2115/TB-KĐ2 ngày 16/10/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 2 và công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của Công ty

Mặt hàng được xác định là Dây thép không hợp kim (hàm lượng C>0,6% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ, hoặc tráng; kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng của mẫu phù hợp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012. Theo công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của Doanh nghiệp về việc giải trình mục đích sử dụng dây thép dự ứng lực nhập khẩu, mẫu thực nhập được sử dụng cốt thép cho tà vẹt bê tông dự ứng lực, mỗi thanh tà vẹt sử dụng 12 sợi thép dự ứng lực, do đó không phù hợp phân loại thuộc mã số 7217.10.33 - - - Dây loại sử dụng để làm dây tao cho bê tông dự ứng lực” như kiến nghị của doanh nghiệp.

Mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 3537/TB-TCHQ ngày 31/5/2019, phân loại vào nhóm 72.17Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 “- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng”, phân nhóm “- - hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 7217.10.39 - - - Loại khác” là phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương