Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2803/HQBD-TXNK ngày 17/10/2019 của tỉnh Bình Dương vướng mắc phân loại các mặt hàng, gồm: “Tủ đông lạnh”, “Dây chuyền chiên chuối”, “Thiết bị kiểm tra tiếp xúc thông mạch”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

1. Đối với mặt hàng “Tủ đông lạnh”:

a) Theo nội dung công văn số 2803/HQBD-TXNK và tài liệu Cục Hải quan Bình Dương gửi kèm, mặt hàng có vướng mắc gồm:

- Mặt hàng 1: Tủ đông loại nằm ngang, hiệu SANAKY, Model VH-8088K, thiết kế dạng 2 cánh kính cong lùa, dung tích là 500 lít, Điện áp: 220V/50Hz, nhiệt độ: ≤ -18 độ C. Sử dụng môi chất lạnh R134a.

- Mặt hàng 2: Tủ đông loại nằm ngang hiệu SANAKY, Model VH-8099K, thiết kế dạng 2 cánh kính lùa, dung tích 516 lít. Điện áp: 220-230V/50Hz, nhiệt độ: ≤ -18 độ C. Sử dụng môi chất lạnh R134a.

b) Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức hải quan thế giới đối với mặt hàng “Tủ kết đông loại cửa trên với nắp thủy tinh cong” (Horizontal freezer with a curved glass lid), (tham khảo Phụ lục đính kèm).

Đặc điểm của 02 mặt hàng Tủ đông nêu trên phù hợp phân loại tại nhóm 84.18, phân nhóm 8418.30 “- Tủ kết đông, loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít”, mã số 8418.30.90 “- - Loại khác”

2. Đối với “Dây chuyền chiên chuối”

a) Căn cứ quy định về Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế nêu tại điểm b khoản 1 Điều 29 của Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“Trong quá trình thực hiện phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế, chịu trách nhiệm hướng dẫn phân loại hàng hóa, áp dụng mc thuế thực hiện thống nhất tại các Chi cục trực thuộc. Trường hp có vướng mắc, phải báo cáo vTổng cục Hải quan trong đó nêu rõ vướng mắc, quan điểm xử lý và gửi kèm theo toàn bhồ sơ có liên quan”.

Đối chiếu với quy định dẫn trên, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc phân loại hàng hóa, đưa ra các quan điểm phân loại khác nhau, nhưng chưa đưa ra đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về mã số phân loại cụ thể cho mặt hàng và lý do đề xuất: Công văn số 2803/HQBD-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chưa mô tả đầy đủ thông tin mặt hàng, ví dụ: chưa làm rõ các thành phần, cấu tạo của dây chuyền, cách lắp ráp hoặc kết nối, quy trình hoạt động của dây chuyền, do đó chưa đủ thông tin để xác định bản chất hàng hóa và phân loại mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

b) Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định tại Chú giải 4, 5 Phần XVI để xác định bản chất hàng hóa theo tiêu chí:

- Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị dùng để chiên chuối, sử dụng Gas để đun nóng dầu thì phù hợp phân loại nhóm 84.19;

- Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là một tổ hợp máy gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định là sản xuất chuối chiên thì toàn bộ tổ hợp máy được phân loại vào nhóm 84.38.

3. Đối với “Thiết bị kiểm tra tiếp xúc thông mạch”

Thông tin về mặt hàng do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cung cấp chưa cụ thể chi tiết và chưa nhất quán. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra bản chất cấu tạo của hàng hóa thực tế và đối chiếu với Chú giải 1 Phần XVI và chú giải 2 Chương 90 để phân loại hàng hóa phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

PHỤ LỤC

TUYỂN TẬP Ý KIẾN PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC HẢI QUAN THẾ GIỚI
(Kèm theo Công văn số 563/TCHQ-TXNK ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

8418.30

8418.30

1. Tủ kết đông loại cửa trên với nắp thủy tinh cong, dùng để bảo quản và trưng bày thực phẩm tại chợ. Thiết bị có dung tích bảo quản 365 lít hoặc 550 lít tùy theo kiểu máy; một hệ thống làm lạnh gắn kèm cho phép giữ nhiệt độ từ -20°C và -24°C trong nhiệt độ môi trường là 30°C.

Thông qua: 2000

1. Horizontal freezer with a curved glass lid; the freezer is designed for preserving and displaying food products in markets. It has a storage capacity of 365 l or 550 l depending on the model; a built-in refrigerating system makes it possible to maintain a temperature of between -20°C and -24°C at an ambient temperature of 30°C.

Adoption: 2000