Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1242/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18023/HQHP-KTSTQ ngày 27/12/2019 vướng mắc phân loại hàng hóa liên quan đến nội dung công văn số 5039/TCHQ-TXNK ngày 07/08/2019 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 5039/TCHQ-TXNK mô tả 02 loại mặt hàng (Tủ lạnh âm sâu và Tủ trữ vắc xin) đều được dùng trong y tế nhưng có đặc điểm, bản chất khác nhau. Do đó, 02 mặt hàng được hướng dẫn phân loại mã số khác nhau theo nội dung mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các quy định liên quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan đối chiếu với quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và hướng dẫn của công văn số 5039/TCHQ-TXNK ngày 07/08/2019 của Tổng cục Hải quan để xác định mã số cho từng mặt hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương