Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Faso Việt Nam.
(B10 Nơ 20, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 290920/FS-CV ngày 29/4/2020 của Công ty TNHH Faso Việt Nam đề nghị xem xét thời điểm hướng dẫn áp dụng kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng Rong biển. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Ngày 29/8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo số 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5515, 5516/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với các mặt hàng lá kim ăn liền, thuộc mã số 2008.99.30, thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đề nghị Công ty liên hệ đơn vị hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Faso Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng