Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5471/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2.
(Đ/c: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3800/DL2-XNK ngày 09/7/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 về việc kết quả phân loại của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ML. Hộp 1 chai, nhà sản xuất: Urgo, hàng mới 100%. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017:

Mặt hàng có tên khai báo là “Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ML. Hộp 1 chai” có kết quả phân tích tại Thông báo số 471/TB-KĐ3 ngày 01/4/2020 của Chi cục kiểm định Hải quan 3 là: “Chế phẩm dùng cho da, chứa thành phần gồm hỗn hợp glycerid đã bão hòa oxy cao của các acid béo như linoleic, oleic, stearic, palmitic; hương hoa hồi; …, dạng lỏng trong, đóng gói lọ có đầu phun dung tích 20ml/hộp. Chỉ định (theo toa); Phòng ngừa và điều trị da khô và mất nước, da yếu mỏng manh do điều kiện ẩm ướt và dinh dưỡng kém (ví dụ: vùng da xung quanh vết loét, khô và có vảy của bệnh loét tĩnh mạch); phòng ngừa và điều trị cho vùng da bị ban đỏ do tì đè, cọ sát, lực ép hoặc bị cắt; phòng ngừa loét do tì đè”, phù hợp phân loại vào nhóm 33.04, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3304.99 “- - Loại khác”, mã số 3304.99.90 “- - - Loại khác”. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 4486/TB-TCHQ ngày 03/07/2020 là đúng quy định của pháp luật.

2. Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014:

Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ:

a) Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật này;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;

Như vậy, Công ty có nghĩa vụ phải cung cấp chính xác thông tin cho cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực nội dung đã khai báo.

3. Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014:

Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa...

4. Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ các văn bản hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương