Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Diligo Holdings.
(Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N03T5 khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Diligo_CV/19/01 ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần Diligo Holdings về việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng tại thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 4462/TB-TCHQ ngày 30/07/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới chương 48;

Mặt hàng là que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai, được làm từ giấy, cuộn chặt lại, phù hợp phân loại thuộc nhóm 48.23 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, mã số 4823.90.99. Do bản chất mặt hàng là que giấy, mặt hàng không phải là “ống lõi, suốt, cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng)”, vì vậy, mặt hàng này không phân loại vào nhóm 48.22.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Diligo Holdings biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương