Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh.
(Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Chuỗi cung ứng, Công ty cổ phần Diana Unicharm, KCN Vĩnh Tuy, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0612-1/DUC2019 ngày 06/12/2019 của Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh về việc phân loại hàng hóa tại thông báo số 715/TB-TCHQ ngày 06/02/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới chương 48, chương 56;

Mặt hàng là Màng xơ, thành phần 75,3% xơ xenlulo từ bột giấy tẩy trắng (từ gỗ lá kim), 24,7% polyetylen, trọng lượng 99 g/m2, dạng cuộn, khổ rộng 170 mm, được dùng sản xuất bỉm trẻ em. Do bản chất mặt hàng là màng xơ xenlulo, vì vậy, mặt hàng phù hợp phân loại thuộc Chương 48 “Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa”, nhóm 48.18 “Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiu rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn mặt, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, mã số 4818.90.00. Mặt hàng này không phải là sản phẩm không dệt, do vậy không thuộc nhóm 56.03 Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tấm, tráng phủ hoặc ép lớp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương