Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 523/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ điều khiển thiết bị truyền thông

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Về việc phân loại mặt hàng Bộ điều khiển thiết bị truyền thông theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại các công văn số 2051/HQHP-TXNK ngày 08/2/2018, số 7495/HQHP-TXNK ngày 11/6/2018, số 9327/HQHP-TXNK ngày 10/7/2019 và giải trình của Công ty TNHH Ford Việt Nam tại các công văn số công văn 17/2018/FVL-XNK ngày 01/6/2018, số 32/2019/FVL-XNK ngày 26/8/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng có tên khai báo “Bộ điều khiển thiết bị truyền thông” do Công ty TNHH Ford nhập khẩu theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và giải trình của Công ty TNHH Ford tại các công văn dẫn trên, có nguyên lý hoạt động là thu nhận các tín hiệu điều khiển bằng giọng nói, hoặc qua các phím bấm trên vô lăng,... để chuyển đến các module điều khiển âm thanh cho mục đích điện thoại, nghe nhạc trên ô tô, do vậy phù hợp phân loại tại nhóm 85.37 “Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17”, phân nhóm 8537.10 - Dùng cho điện áp không quá 1.000V, phân nhóm 8537.10.9x - - Loại khác, mã số 8537.10.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, PL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng