Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6563/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn 96/2019/Customs/SEHC ngày 27/7/2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex.
(Lô I-11, Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 96/2019/Customs/SEHC ngày 27/7/2019 của Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex (Công ty) về việc hướng dẫn phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu cho mặt hàng tên gọi “Open Cells”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan 2014;

Căn cứ Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Về phân loại hàng hóa:

a) Đối với mặt hàng “Open cells” (Tấm tinh thể lỏng của tấm LCD), đề nghị Công ty xác định cụ thể mặt hàng nhập khẩu dùng cho máy thu truyền hình thì khai báo theo mã số 8529.90.91, hoặc dùng cho màn hình dẹt thì khai báo theo mã số 8529.90.94.

b) Công văn số 6303/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2018 là công văn giải thích việc phân loại hàng hóa theo mục đích sử dụng theo đúng mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, không phải văn bản sửa đổi hướng dẫn phân loại đã ban hành trước đây, do vậy không thuộc phạm vi áp dụng của khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về khai bổ sung:

Trường hợp Công ty xác định có sai sót trong việc khai mã số hàng hóa thì thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Việc khai báo bổ sung tiêu chí về tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế đối với mặt hàng “tấm tinh thể lỏng của tấm LCD”, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 7031/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2017 của Tổng cục Hải quan.

3. Về xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tiền thuế nộp thừa:

Việc khai bổ sung quá thời hạn quy định là vi phạm quy định về khai hải quan và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định quy định pháp luật đã bị vi phạm, hành vi vi phạm cụ thể và chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó. Theo đó:

Nếu Công ty có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì tùy theo hành vi vi phạm, tính chất, mức độ có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 13 của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).

Trường hợp phát sinh số tiền thuế nộp thừa thì xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để biết);
- Cục GSQL (để biết);
- Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương