Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6671/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Bộ vi xử lý thước lái”

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2926/HQHN-TXNK ngày 11/9/2019 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc phân loại mặt hàng bộ vi xử lý thước lái. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Mặt hàng theo kết quả phân tích số 188/KĐ1-NV ngày 12/4/2019 của Chi cục KĐHQ 1 được xác định là: Bộ điều khiển được lắp trong ô tô, nhận các tín hiệu từ các cảm biến góc lái để phân tích, xử lý và điều khiển mô tơ trợ lực lái điện theo các chế độ đã được lập trình sẵn, giúp người lái điều khiển dễ dàng.

Trên cơ sở thông tin và hình ảnh về hàng hóa do Cục Hải quan TP. Hà Nội cung cấp, mặt hàng bộ vi xử lý thước lái là bộ điều khiển có cấu tạo gồm bảng mạch đã được gắn các linh kiện, có vỏ bọc bên ngoài, được lập trình để điều khiển một cách tự động mô tô trợ lực lái, không có các nút vật lý hay màn hình cảm ứng để tương tác điều khiển do đó không phù hợp là bảng điều khiển (control panel). Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.37, mã số 8537.10.99.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương