Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5700/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000”

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng có tên khai báo “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Công ty TNHH Sanex Marketing (Việt Nam) nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10130326700/A41 ngày 15/03/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI- Cục Hải quan TP Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1347/TB-KĐ2 ngày 24/4/2017 và Thông báo đính chính Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1412/TB-KĐ2 ngày 30/8/2019 của Chi cục Kiểm định hải quan 2;

Trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 34.02 và nhóm 38.24:

Mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” theo hồ sơ vụ việc có bản chất là chế phẩm hóa học có thành phần chính là hợp chất polyol (có chứa HCFC), dung dịch 0.5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45 mN/m, dạng nonionic, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng, được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phẩm làm sạch ...) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90;

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02. Khi đó, mặt hàng có chứa HCFC nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.7x "- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hóa của metan, etan hoặc propan".

2. Về việc xử lý thuế:

Để có đủ cơ sở phân loại mặt hàng "Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000" theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện kiểm tra thực tế sử dụng mặt hàng tại Công ty theo hướng dẫn nêu trên để xác định mục đích, công dụng của hàng hóa, trên cơ sở đó phân loại hàng hóa và xử lý thuế theo đúng quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 30/9/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái