Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7952/TXNK-PL
V/v phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ).
(số 1 VSIP II-A, đường số 14, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2019-07-EWS ngày 12/7/2019 của Công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) (Công ty) đề nghị hướng dẫn về mã số HS đối với mặt hàng Hạt giống dưa hấu và hạt bí đỏ dùng gieo trồng. Về việc này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Chú giải pháp lý 3 Chương 12 quy định:

“ Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin đươc coi là “hạt để gieo trồng”.

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”

Trường hợp mặt hàng được xác định là Hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ, dùng để gieo trồng thì được phân loại thuộc nhóm 12.07 “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh”.

Mặt hàng Hạt giống dưa hấu thuộc mã số 1207.70.00 “- Hạt dưa (melon seeds)” và mặt hàng Hạt bí dùng để gieo trồng thuộc mã số 1207.99.90 “- - - Loại khác”.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL (Hiền-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương