Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH, QUỐC PHÒNG NĂM 2020 TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động và tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “Chống trì trệ, đùn đẩy, giải quyết công việc chậm, như chống giặc tham nhũng”; nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ trong bối cảnh dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020.

1. Về phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 213/UBND-VP6 ngày 31/3/2020, Thông báo số 18/TB-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đi trước một bước sẵn sàng cho mọi tình huống. Không được chủ quan, hoang mang, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ; ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ phòng, chống dịch của cơ quan đơn vị mình. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động và người đến giao dịch.

- Sở Y tế tập trung tham mưu, đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 song song với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, sẵn sàng chủ động các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó các cấp độ khi dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan trong mọi tình huống. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử trùng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách khi giao tiếp ...).

Thực hiện đồng bộ các biện pháp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch năm học. Thực hiện các giải pháp dạy học từ xa, đặc biệt là dạy học trực tuyến; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong quản lý, hỗ trợ học sinh học tập.

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên trở lại trường học tập; đồng thời, có phương án thực hiện kế hoạch dạy học học kỳ II, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 (ưu tiên đối với học sinh lớp 9 và lớp 12) và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia theo kế hoạch.

- Công an tỉnh nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

2. Về đảm bảo an sinh xã hội

Các sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, với nguyên tắc: Bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng nội dung, đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, mặt hàng do Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá (xăng dầu, khí, điện, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dịch vụ sự nghiệp công...) theo quy định của pháp luật liên quan; tham mưu, đề xuất thời điểm, mức điều chỉnh về giá, hạn chế tác động lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

3. Về phát triển sản xuất, kinh doanh

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch; giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư của các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thiện dự án đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm mới, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công nguồn vốn NSNN; tạo điều kiện tối đa cho công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát danh mục, tiến độ các dự án đầu tư công, chủ động hoặc đề xuất cắt giảm vốn ở các dự án chậm triển khai để điều chỉnh tập trung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, khả năng hoàn thành trong năm 2020; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới; đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển theo dự toán năm 2020 đã giao và nguồn các năm trước chuyển sang.

Hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện các giải pháp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ chủ lao động giải quyết chi trả tiền cho lao động tạm ngưng, nghỉ việc theo quy định...

- Các sở, ban, ngành chủ động sắp xếp nhân lực đảm bảo theo quy định phòng chống dịch, giải quyết các công việc, thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, không được để chậm việc, sót việc; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, khẩn trương xây dựng dự thảo phân cấp, ủy quyền trong việc quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư công để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 5/2020; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhất là chủ động xây dựng phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang những dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán nợ XDCB, giá trị khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kịp thời tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong trường hợp phải điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020 trong điều kiện thực tế do ảnh hưởng của Covid-19.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì hướng dẫn chính sách mới về tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thông tin kịp thời đến người nộp thuế những quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế, các chính sách về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, duy trì kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Phối hợp với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, qua đó chống thất thu NSNN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN. Quản lý thu đúng, đủ, kịp thời nhưng không gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế, dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không cần thiết và không phát hiện dấu hiệu vi phạm về thuế.

4. Về đảm bảo nguồn lực thực hiện phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển sản xuất, kinh doanh

Huy động mọi nguồn lực xã hội, ưu tiên đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

- Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện việc bố trí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Văn bản số 1074/BTC-NSNN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính và Văn bản số 90/UBND-VP5 ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2020. Trong trường hợp dự kiến số thu Ngân sách địa phương giảm so với dự toán được HĐND tỉnh giao, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi ngân sách địa phương đã đảm bảo điều hành cân đối Ngân sách địa phương. Trong đó cần chủ động đảm bảo nguồn ngân sách tỉnh và sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; chủ động rà soát, sắp xếp, lồng ghép các nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, tiền công tác phí và kinh phí công tác nước ngoài; tham mưu cho UBND tỉnh sử dụng 50% dự phòng ngân sách tỉnh; 70% Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh; nguồn cải cách tiền lương còn dư và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và chi thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo quy định.

- UBND các huyện, thành phố chủ động điều hành cân đối ngân sách cấp huyện, trong trường hợp dự kiến số thu ngân sách cấp huyện giảm so với dự toán được HĐND cùng cấp giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình, ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. Trong đó, cần chủ động đảm bảo nguồn ngân sách cấp huyện và sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; chủ động sử dụng tối đa 50% dự phòng ngân sách cấp huyện; nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có); nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (phần còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương) và các nguồn hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Trong trường hợp đã áp dụng đầy đủ các biện pháp nhưng vẫn không đảm bảo được cân đối ngân sách cấp huyện, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các VP, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP2,
PVT.VP2

CHỦ TỊCH




Đinh Văn Điến