Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 312/2020/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC DANH MỤC ĐẦU TƯ KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 85/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ SA ĐÉC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với với tổng mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết giảm từ 700 tỷ đồng xuống còn 675,6 tỷ đồng theo giá trị thực tế (do giảm giá sau đấu thầu), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức vốn tỉnh hỗ trợ cho 04 dự án gồm: Dự án đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường vành đai Tây bắc); dự án đường Trần Thị Nhượng giai đoạn 4; dự án đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT 848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ); dự án nâng cấp, cải tạo cầu Sắt Quay và cầu Hang.

2. Giữ nguyên mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho 05 dự án, gồm: Dự án đường Hoàng Sa; dự án xây dựng hội trường thành phố Sa Đéc; dự án đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc; dự án hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc; các dự án theo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (giai đoạn năm 2016-2020).

3. Bổ sung mới 04 dự án, gồm: Dự án mở rộng đường Nguyễn Sinh Sắc (đền bù); dự án trụ sở UBND phường 4, thành phố Sa Đéc; dự án trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu (giai đoạn 2); dự án đầu tư xây dựng chung trụ sở Ban CHQS xã và công an xã.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020, thay thế phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 150/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, CP, Ban CTĐBQH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP TRÊN HỖ TRỢ THÀNH PHỐ SA ĐÉC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 85/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HĐND TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số : 312/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Điều chỉnh

Tổng mức đầu tư

Nhu cầu vốn 2016- 2020

Kế hoạch 2016- 2020

Trong đó:

Ngân sách trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách TPSĐ

A

B

(3)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

Tổng số

 

957,9

767,9

767,9

58,4

675,6

33,9

1

- Đường Hoàng Sa (tên cũ là Tuyến đường nối từ vòng xoay khu công nghiệp C Sa Đéc đến bến phà Sa Đéc)

BQLDA ĐTXD CT Giao thông

140,0

126,0

126,0

 

126,0

 

2

- Đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường Vành đai Tây Bắc)

Sở GTVT

275,0

206,6

206,6

 

206,6

 

 

Cầu bắc qua sông Sa Đéc

 

 

 

 

 

 

 

3

- Đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4)

UBND TPSĐ

145,7

141,0

141,0

 

141,0

 

4

- Xây dựng hội trường thành phố Sa Đéc

Thành ủy Sa Đéc

19,0

18,0

18,0

 

10,0

8,0

5

- Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc

UBND TPSĐ

81,0

70,6

70,6

48,4

10,6

11,6

6

- Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc

UBND TPSĐ

30,0

25,1

25,1

 

18,5

6,6

7

- Các dự án theo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (giai đoạn năm 2016-2020)

UBND TPSĐ

118,2

54,8

54,8

0,0

50,0

4,8

 

+ Trường TH Phú Mỹ

 

12,4

9,7

9,7

 

9,2

0,5

 

+ Trường MN Tân Phú Đông 3

 

18,3

13,9

13,9

 

12,5

1,4

 

+ Trường TH Vĩnh Phước (giai đoạn 2)

 

6,0

6,5

6,5

 

5,3

1,2

 

+ Trường THCS Tân Khánh Đông

 

10,1

10,1

10,1

 

10,1

 

 

+ Trường THCS Võ Thị Sáu

 

12,1

6,8

6,8

 

6,0

0,8

 

+ Trường THCS Hùng Vương

 

11,5

7,7

7,7

 

6,9

0,8

 

+ Trường TH Phú Long

 

15,2

 

 

 

 

 

 

+ Trường MN Sen Hồng

 

18,2

 

 

 

 

 

 

+ Trường MG Tân Quy Đông

 

14,4

 

 

 

 

 

8

- Cải tạo, nâng cấp cầu Sắt Quay và cầu Hang thành phố Sa Đéc

Sở GTVT

10,323

10,323

10,323

 

10,323

 

9

- Đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT 848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ)

UBND TPSĐ

107,0

86,0

86,0

 

86,0

 

10

- Mở rộng đường Nguyễn Sinh Sắc (đền bù)

UBND TPSĐ

1,161

1,161

1,161

 

1,161

 

11

- Trụ sở UBND phường 4, thành phố Sa Đéc (hỗ trợ có mục tiêu 3,4 tỷ đồng)

UBND TPSĐ

6,3

6,3

6,3

 

3,4

2,9

12

- Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu (giai đoạn 2) (NS Tỉnh đối ứng vốn ODA)

Sở Giáo dục và Đào tạo

21,2

19,0

19,0

10,0

9,0

 

13

- Đầu tư xây dựng chung trụ sở Ban CHQS xã và công an xã (hỗ trợ cấp huyện)

UBND TPSĐ

3,0

3,0

3,0

 

3,0