Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC B SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH TRONG THI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 14/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm khẩu trang y tế cho phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 162/BTC-QLG ngày 21/02/2020 của Bộ Tài chính về việc quản lý giá, bảo đảm khẩu trang y tế cho phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình; số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 147/TTr-STC ngày 26/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19:

1. Khẩu trang y tế (bao gồm: Khẩu trang y tế thông thường và khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn).

2. Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước dùng trong gia dụng; Chế phẩm diệt khuẩn da dùng trong y tế.

Điều 2. Giao:

1. Sở Y tế:

- Lập và gửi danh sách các tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo.

- Tiếp nhận văn bản kê khai giá của các tổ chức thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Danh sách các tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thông báo danh sách và tiếp nhận văn bản kê khai giá của các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này trên địa bàn địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Luật Giá, quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Công Thương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng