Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP 03 CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 LIÊN NGÀNH TẠI CÁC CẢNG RA, VÀO THÀNH PHỐ BẰNG ĐƯỜNG THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-16; Thông báo số 1033-TB/TU ngày 05/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Văn bản số 2455/UBND-VX ngày 05/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 841/SGTVT-CVĐTNĐ ngày 06/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 Chốt Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các Cảng ra, vào thành phố bằng đường thủy, cụ thể như sau:

1. Địa điểm:

- Chốt số 1: Tại cổng Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Chốt số 2: Tại cổng Cảng Vật Cách, Công ty cổ phần Cảng Vật Cách.

- Chốt số 3: Tại cổng Cảng Nam Ninh, Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh

2. Nhiệm vụ của chốt:

- Kiểm tra giám sát thuyền viên của các phương tiện thủy vào cảng; công nhân bốc xếp ra vào cảng và các nhân viên phục vụ khách, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với những người đi trên phương tiện thủy, nhưng không phải là thành viên trên tàu thì thông báo ngay cho các địa phương (nơi đặt chốt) để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

- Kiểm soát đối với các thuyền viên: Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và không được lên bờ; chỉ được phép lên bờ trong trường hợp cần thiết và trong phạm vi khu vực cảng, nếu ra ngoài khu vực cảng thì phải thực hiện cách ly theo quy định.

- Kiểm soát đối với lái xe: Thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển của phương tiện.

- Kiểm soát đối với cán bộ công nhân viên và người đến làm việc tại cảng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/4/2020 và chấm dứt hoạt động sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Lực lượng tham gia:

- Mỗi chốt bố trí 20 người (có danh sách kèm theo), do lực lượng Biên phòng làm chốt trưởng, công an chốt phó, cụ thể: Biên phòng Hải Phòng điều động 04 người, Công an thành phố điều động 04 người, Sở Y tế điều động 04 người, Sở Giao thông vận tải điều động 04 người; đề nghị chủ cảng bố trí 04 người; chia làm 04 ca/ngày, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Biên phòng Hải Phòng: Có trách nhiệm điều hành công việc chung, báo cáo kết quả hoạt động của chốt kiểm soát về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày (và qua Email: hoaquangdu@haiphong.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho các Chốt Kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chủ cảng bố trí vị trí đặt chốt, tạo điều kiện sinh hoạt, làm việc của chốt kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Sở Ngoại vụ dịch Tờ khai y tế thành ba thứ tiếng: Việt, Anh, Trung để các Chốt Kiểm soát triển khai thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, người nước ngoài biết, phối hợp thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin Truyền thông, Ngoại vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền; Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Vật Cách, Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng: VX, NCKTGS;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến

 

DANH SÁCH

LỰC LƯỢNG THỰC HIỆN 03 CHỐT KIỂM SOÁT TẠI CÁC CẢNG RA, VÀO THÀNH PHỐ BẰNG ĐƯỜNG THỦY
(Kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND, ngày 07/4/2020 của UBND thành phố)

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Đơn vị

Ghi chú

Chốt số 1: Tại cổng Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

1

Đỗ Văn Kiên

Đại úy

Trạm Cảng chính

Chốt trưởng

2

Nguyễn Công Nghiêm

Thiếu tá

Trạm Cảng chính

Nhân viên

3

Lý Văn Tùng

Thiếu tá

Trạm Cảng chính

Nhân viên

4

Nguyễn Tố Nga

Thiếu tá

Trạm Cảng chính

Nhân viên

 

Công an thành phố

1

Nguyễn Đức Phong

Thượng úy

Trạm Máy Chỉ

 

2

Phạm Minh Tiến

Thượng úy

Trạm Máy Chỉ

 

3

Nguyễn Việt Hưng

Thượng úy

Phân đội 2

 

4

Đỗ Huy Hoàng

Thượng úy

Phân đội 2

 

 

Sở Giao thông vận tải

1

Lê Văn Đông

 

Thanh tra giao thông

 

2

Nguyễn Quang Quí

 

Thanh tra giao thông

 

3

Hồ Việt Tuấn

 

Thanh tra giao thông

 

4

Trần Xuân Phú

 

Thanh tra giao thông

 

 

Sở Y tế

1

Hồ Thị Thủy

 

TTYT Ngô Quyền

 

2

Đào Phương Trà

 

TTYT Ngô Quyền

 

3

Nguyễn Ngọc Hải

 

TTYT Ngô Quyền

 

4

Đỗ Minh Thụ

 

TTYT Ngô Quyền

 

 

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bố trí 04 người)

Chốt số 2: Tại cổng Cảng Vật Cách, Công ty cổ phần Cảng Vật Cách

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

1

Dương Văn Tuấn

Trung tá

Trạm sông, vịnh

Chốt trưởng

2

Nguyễn Xuân Khoát

Thiếu tá

Trạm sông, vịnh

Nhân viên

3

Nguyễn Văn Đức

Đại úy

Ban Hậu cần, kỹ thuật

Nhân viên

4

Phạm Phú Nhung

Đại úy

Ban Hậu cần, kỹ thuật

Nhân viên

 

Công an thành phố

1

Nguyễn Thành Trung

Trung úy

Trạm Bạch Đằng

 

2

Bùi Doãn Cường

Thiếu úy

Phân đội 4

 

3

Nguyễn Xuân Vượng

Thượng úy

Phân đội 1

 

4

Lê Đức Bình

Thượng úy

Đội 2

 

 

Sở Giao thông vận tải

1

Lưu Trung Kiên

 

Thanh tra giao thông

 

2

Vũ Bá Tuyên

 

Thanh tra giao thông

 

3

Vũ Đức Nghiêm

 

Thanh tra giao thông

 

4

Nguyễn Văn Thi

 

Thanh tra giao thông

 

 

Sở Y tế

1

Bùi Đăng Khoa

 

TTYT Hồng Bàng

 

2

Nguyễn Thế Đức

 

TTYT Hồng Bàng

 

3

Nguyễn Xuân Đạt

 

TTYT Hồng Bàng

 

4

Hà Minh Hiếu

 

TTYT Hồng Bàng

 

 

Công ty cổ phần Cảng Vật Cách (bố trí 04 người)

Chốt số 3: Tại cổng Cảng Nam Ninh, Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

1

Phạm Công Thành

Đại úy

Ban PCMT&TP

Chốt trưởng

2

Lý Duy Khoa

Đại úy

Ban Tham mưu

Nhân viên

3

Nguyễn Bá Uấn

Thiếu tá

Ban Tham mưu

Nhân viên

4

Nguyễn Quang Long

Đại úy

Đội Thủ tục

Nhân viên

 

Công an thành phố

 

 

 

1

Trương Vân Nam

Thượng úy

Phân đội 3

 

2

Đoàn Trọng Thanh

Thiếu úy

Phân đội 3

 

3

Phạm Khắc Huy

Thiếu úy

Đội 3

 

4

Nguyễn Hoàng Long

Trung úy

Trạm An Dương

 

 

Sở Giao thông vận tải

1

Nguyễn Chí Quang

 

Thanh tra giao thông

 

2

Cấn Xuân Phú

 

Thanh tra giao thông

 

3

Nguyễn Văn Trường

 

Thanh tra giao thông

 

4

Trần Anh Tùng

 

Thanh tra giao thông

 

 

Sở Y tế

 

 

 

1

Nguyễn Thành Tô

 

TTYT Hồng Bàng

 

2

Cù Như Phú

 

TTYT Hồng Bàng

 

3

Lê Văn Tháng

 

TTYT Hồng Bàng

 

4

Lưu Ngọc Châu

 

TTYT Hồng Bàng

 

 

Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh (bố trí 04 người)