Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3621/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia có tên trong danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1.

TCVN 3989 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

2.

TCVN 3990 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

3.

TCVN 3991 : 2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

4.

TCVN 4037 : 2012

Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

5.

TCVN 4038 : 2012

Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

6.

TCVN 4056 : 2012

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

7.

TCVN 4087: 2012

Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

8.

TCVN 4205 : 2012

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

9.

TCVN 4260 : 2012

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

10.

TCVN 4318 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

11.

TCVN 4319 : 2012

Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

12.

TCVN 4451 : 2012

Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

13.

TCVN 4454 : 2012

Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

14.

TCVN 4470 : 2012

Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

15.

TCVN 4473 : 2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

16.

TCVN 4514 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

17.

TCVN 4529 : 2012

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

18.

TCVN4601 : 2012

Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

19.

TCVN 4602 : 2012

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

20.

TCVN 4603 : 2012

Công trình thể thao - Yêu cầu sử dụng và bảo quản

21.

TCVN 4604 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

22.

TCVN 4607 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

23.

TCVN 4608 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

24.

TCVN 4610: 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

25.

TCVN 4613 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ

26.

TCVN 4614 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

27.

TCVN 5422 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

28.

TCVN 5568 : 2012

Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

29.

TCVN 5570 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ

30.

TCVN 5571 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Khung tên

31.

TCVN 5572 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công

32.

TCVN 5577 : 2012

Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

33.

TCVN 5593 : 2012

Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

34.

TCVN 5671 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

35.

TCVN 5672 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung

36.

TCVN 5673 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

37.

TCVN 5681 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công

38.

TCVN 5686: 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung

39.

TCVN 5895 : 2012
ISO 8560 : 1986

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun

40.

TCVN 5896 : 2012
ISO 9431 : 1990

Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

41.

TCVN 6003-1 : 2012
ISO 4157-1 : 1998

Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà

42.

TCVN 6003-2 : 2012
ISO 4157-2 : 1998

Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu. Phần 2: Tên phòng và số phòng

43.

TCVN 6077 : 2012

Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

44.

TCVN 6078 : 2012 ISO 4172 1991

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

45.

TCVN 6080 : 2012 ISO 2594 : 1972

Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu

46.

TCVN 6083 : 2012 ISO 7519 : 1991

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

47.

TCVN 6084 : 2012 ISO 3766 : 2003

Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông

48.

TCVN 6085 : 2012 ISO 7437 : 1990

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

49.

TCVN 6203 : 2012 ISO 3898 : 1997

Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước chung

50.

TCVN 9210 : 2012

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

51.

TCVN 9211 : 2012

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

52.

TCVN 9212 : 2012

Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

53.

TCVN 9213 : 2012

Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế

54.

TCVN 9214 : 2012

Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

55.

TCVN 9254 - 1 : 2012
ISO 6707-1:2004

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

56.

TCVN 9255 : 2012
ISO 9836 : 2011

Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

57.

TCVN 9256 : 2012

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

58.

TCVN 9257 : 2012

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

59.

TCVN 9258 : 2012

Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

60.

TCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1 : 1979

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

61.

TCVN 9259-8:2012
ISO 3443-8 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

62.

TCVN 9260:2012
ISO 6284 : 1996

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

63.

TCVN 9261:2012
ISO 1803 : 1997

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

64

TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

65

TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đo

66

TCVN 9310-3 : 2012 ISO 8421-3 : 1989

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát  hiện cháy và báo cháy

67

TCVN 9310-4 : 2012 ISO 8421-4:1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy

68

TCVN 9310-8 : 2012 ISO 8421-8 : 1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật  ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

69

TCVN 9311-1 : 2012 ISO 834-1 : 1999

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung

70

TCVN 9311-3 : 2012 ISO/TR 834-3 : 1994

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

71

TCVN 9311-4 : 2012 ISO 834-4 : 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

72

TCVN 9311-5 : 2012 ISO 834-5: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

73

TCVN 9311-6 : 2012 ISO 834-6: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

74

TCVN 9311-7 : 2012 ISO 834-7: 2000

Thử nghiêm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

75

TCVN 9311-8 : 2012 ISO 834-8: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

76

TCVN 9312 : 2012 ISO 9251 : 1987

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

77

TCVN 9313 : 2012 ISO 7345 : 1987

Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

78

TCVN 9365 : 2012

Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

79

TCVN 9366-1 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ

80

TCVN 9366-2 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại

81

TCVN 9369:2012

Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

82

TCVN 9411 : 2012

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

83

TCVN 9412 : 2012

Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 3621/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/12/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/12/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản