Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp huyện quản lý - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp huyện quản lý - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS285
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng