Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú đến địa bàn huyện, tỉnh khác - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú đến địa bàn huyện, tỉnh khác - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS282
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu và hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của người cao tuổi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tại nơi ở mới của người cao tuổi tiếp nhận, xem xét hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi theo mức của địa phương mình.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi (do Chủ tịch UBND cấp huyện nơi người cao tuổi chuyển đến cấp); Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại nơi ở mới từ tháng tiếp theo của tháng thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ghi trong Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ở cũ của người cao tuổi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng