Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS293
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng