Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS278
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng