Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS287
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng