Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong tổng số 707 thuật ngữ

THÔNG QUAN
Là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật Hải ...
THÔNG TIN
là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi ...
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
THÔNG TIN DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠO RA
là tin, dữ liệu được tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ ...
THÔNG TIN HẢI QUAN
Là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập ...
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
Là số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.(Theo khoản 29 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ
là thông tin về người nộp thuế và thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế do người nộp thuế cung cấp, do cơ quan quản lý thuế thu thập được ...
THÔNG TIN NỘI BỘ
Là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty ...
THÔNG TIN THỐNG KÊ
Là dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp và phân tích theo phương pháp, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê để phản ánh đặc trưng, thuộc tính của hiện tượng nghiên ...
THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Là thông tin thống kê do hoạt động thống kê nhà nước tạo ra, có giá trị pháp lý, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật thống ...
THÔNG TƯ
Hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ...
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Thông tư do các bộ, cơ quan ngang bộ, hoặc giữa các cơ quan đó với tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ban hành.Theo quy định tại Điều 71 Luật ban hành ...
THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý ...
THÙ LAO
Khoản tiền công bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra để thực hiện một công việc, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc theo thời gian lao động hoặc theo thoả ...
THỤ LÝ VỤ ÁN
Bắt đầu tiếp nhận một vụ việc để xem xét và giải quyết.Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, thụ lý vụ án là việc toà dân sự nhận đơn yêu cầu ...
THỬ NGHIỆM
Là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)
THU NHẬP
Khoản của cải thường được tính thành tiền mà một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc ...
THU NHẬP DO LAO ĐỘNG
Khoản tiền hoặc lợi ích vật chất mà người lao động thu được do đã bỏ sức lao động để hoàn thành nghĩa vụ đối với một chủ thể khác thông qua hợp đồng (đối ...
THƯ RÁC
Là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều ...
THƯ TÍN
Văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết.Theo nghĩa rộng nhất, thư tín là bất kì thông tin nào được ghi nhận dưới một ...
THƯ TÍN DỤNG
1. Hình thức thanh toán được thực hiện từ khoản tiền do người có nghĩa vụ chi trả (bên mua) lưu ký trước ở trung gian thanh toán để trả cho bên thụ hưởng (bên ...
THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt, trong đó tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của ...
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Những việc cụ thể mà các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải thực hiện theo một trình tự để giải quyết tranh chấp lao động giữa tập ...
THỦ TỤC HẢI QUAN
Thủ tục bắt buộc đối với việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá, theo đó cơ quan hải quan của một nước thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp ...
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cách thức và trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản ...
THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ Ở
Trình tự, cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở.Theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có chứng nhận ...
THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Là thủ tục tố tụng hình sự được rút ngắn về thời gian tố tụng, giảm lược một số thủ tục nhất định nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc chung của tố tụng hình ...
THỦ TỤC TỐ TỤNG
Cách thức trình tự và nghi thức tiến hành xem xét một vụ việc hoặc giải quyết một vụ án đã được thụ lý hoặc khởi tố theo các quy định của pháp luật.Do các ...
THỦ TỤC TƯ PHÁP
Cách thức, trình tự thực hiện hoạt động điều tra, truy tố và hoạt động xét xử. Thủ tục tư pháp chính là thủ tục tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, ...
THỦ TỤC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM
Các bước, các việc phải làm để xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có sai lầm, vi phạm pháp ...