Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong tổng số 378 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất ...
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Là việc đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, sử dụng tài ...
HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP
Bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên ...
HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG
là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt ...
HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH
Bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017)
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ
Là hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; công bố, phổ biến và lưu trữ ...
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ NGOÀI THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Là hoạt động thống kê do tổ chức, cá nhân thực hiện ngoài chương trình thống kê.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật thống kê 2015)
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊNHÀ NƯỚC
Là hoạt động thống kê trong chương trình thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức khác ...
HOẠT ĐỘNG THÚ Y
Là công tác quản lý nhà nước về thú y và các hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ ...
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Hoạt động do thương nhân thực hiện nhằm mục đích sinh lợi.Theo quy định của Luật thương mại năm 1997, hoạt động thương nhân được thực hiện là thông qua các hành vi thương mại ...
HOẠT ĐỘNG THỦY LỢI
 bao gồm điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện ...
HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
Là hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật ...
HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những ...
HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt ...
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN
Là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)
HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT
bao gồm hoạt động về giống cây trồng; phân bón; canh tác; thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng. (Theo Khoản 2, Điều 2, ...
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công ...
HOẠT ĐỘNG XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
Là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ...
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa ...
HỌC THUYẾT ĐÌNH CHỈ PHÁT TRIỂN
Học thuyết đề cao quan điểm bảo tồn, quan điểm duy trì trạng thái tự nhiên của môi trường, không can thiệp vào thiên nhiên, hạn chế khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên ...
HỌC THUYẾT VỀ LIÊN BANG
Học thuyết làm cơ sở tổ chức cơ cấu chính trị - lãnh thổ hoặc dân tộc lãnh thổ của một loạt nhà nước đương đại.Xét theo nội hàm, chủ nghĩa liên bang chứa đựng ...
HỐI CẢI
Trạng thái tâm lý của người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó họ nhận thức rõ những sai trái về hành vi vi phạm pháp luật của mình, mong muốn ...
HỎI CUNG BỊ CAN
Hoạt động tố tụng do Điều tra viên tiến hành khi có quyết định khởi tố bị can để lấy lời khai của người này về các tình tiết của các hành vi phạm tội.Thông ...
HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc, có trách nhiệm chính thực hiện vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ...
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 1980, Hội đồng Bộ trưởng là Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là ...
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI
Cơ quan trực thuộc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như một ủy ban của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu và ...