Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 191 trong tổng số 191 thuật ngữ

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.(Theo Khoản 24, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
LƯU LƯỢNG LŨ THIẾT KẾ
Là lưu lượng lũ của một con sông tương ứng với mực nước lũ thiết kế.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
LƯU VỰC SÔNG
Là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.Lưu vực sông gồm có lưu vực sông ...
LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH
Là lưu vực sông nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
LƯU VỰC SÔNG NỘI TỈNH
Là lưu vực sông nằm trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
LY HÔN
Chấm dứt quan hệ vợ chồng do tòa án nhân dân công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng.Trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tự do ...
LY HÔN GIẢ TẠO
Là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm ...
LÝ LỊCH
Là những điều cần biết được kê thành văn bản về quá khứ và hiện tại của một người hay một vật.Đối với người, lý lịch là những điều cần biết về các yếu tố ...
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Lý lịch tư pháp là những thông tin về tình trạng pháp lý của một cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho những người có yêu cầu nhằm xác định người đó ...
LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Bộ môn khoa học pháp lý nghiên cứu những quy luật chung nhất của quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và tiêu vong của các kiểu nhà nước và pháp luật.Lý luận nhà nước và ...
LY THÂN
Việc vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ sống chung với nhau trong khi quan hệ hôn nhân chưa hoặc không chấm dứt.Vấn đề ly thân xâm nhập vào Việt Nam theo Bộ dân luật giản ...