Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 191 thuật ngữ

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 1997
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông ...
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 1990
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa thuộc danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 1991
Đạo luật quy định thu thuế đối với tổ chức, cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu khi thực hiện xuất, nhập khẩu, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 1997
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, ...
LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NĂM 2001
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, ...
LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN NĂM 1994
Đạo luật quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Hội ...
LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2001
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, về nhiệm vụ, quyền hạn của ...
LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân.Luật tổ chức Tòa án nhân dân được ...
LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2002
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.Luật tổ chức ...
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết vụ ...
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy ...
LUẬT TÒA ÁN
Pháp luật của nước nơi có trụ sở của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án.Luật tòa án là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, ...
LUẬT TỤC
Những quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc do các cộng đồng làng xã xây dựng nên và được truyền từ đời này qua đời khác.Luật tục có thể tồn tại bằng truyền ...
LUẬT XUẤT BẢN NĂM 2004
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh chế độ, hoạt động xuất bản ở Việt Nam, dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, ...
LỤC BỘ
Sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) - cơ quan trung ương của Nhà nước phong kiến, có chức năng cao cấp trong triều đình, đứng đầu mỗi bộ là một vị Thượng thư, ...
LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực ...
LỤC SỰ
Chức danh của viên chức làm nghiệp vụ bảo đảm hoạt động hành chính của các Tòa án như lập và giữ giấy tờ, sổ sách, hồ sơ, tài liệu về các vụ án, biên ...
LƯỚI ĐIỆN
Là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện. Lưới điện, theo mục đích sử dụng và quản lý vận hành, được phân biệt ...
LƯƠNG
Số tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động khi người lao động đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.Thông thường việc trả lương được ...
LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN (SAU ĐÂY GỌI LÀ LUỒNG)
Là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
LUỒNG HÀNG HẢI
Là phần giới hạn vùng nước được xác định bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu biển và ...
LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG
Là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác phục vụ hoạt động của cảng chuyên dùng.(Theo Khoản 21, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG
Là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác phục vụ chung cho hoạt động hàng hải.(Theo Khoản 20, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
LƯƠNG KHOÁN
Lương trả cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành.Hình thức trả lương khoán do người sử dụng lao động chọn trong các hình thức trả lương được ...
LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ
Lương trả cho người lao động làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn, theo yêu cầu của người sử dụng lao động.Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, pháp luật Việt Nam và hầu ...
LƯƠNG NGỪNG VIỆC
Tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không do lỗi của họ, theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa  thuận.Trước đây, còn có quan điểm lương ngừng ...
LƯƠNG THEO SẢN PHẨM
Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá khoán sản phẩm và số lượng, chất lượng sản phẩm thực tế họ đã làm ra.Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập ...
LƯƠNG THỜI GIAN
Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào mức lương thỏa  thuận hoặc mức lương theo ngạch, bậc lương và thời gian làm việc thực tế của người lao động. Lương thời gian ...
LƯƠNG TỐI THIỂU
Mức tiền lương thấp nhất do Nhà nước quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường, bù ...
LƯU CHIỂU
Là việc nộp xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định.