Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 168 trong tổng số 168 thuật ngữ

GIỚI HẠN XÉT XỬ DÂN SỰ
Phạm vi đã được xác định những loại việc thuộc thẩm quyền xét xử về dân sự của Tòa án nhân dân.Việc xác định thẩm quyền của Tòa án có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định thẩm ...
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Hoạt động dịch vụ có thu tiền của tổ chức giới thiệu việc làm, tư vấn, giới thiệu người lao động đến những nơi đang cần người làm việc và học nghề ở những nơi ...
GIỚI TÍNH
chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.(Theo Khoản 2, Điều 5, Luật Bình đẳng giới 2006)
GIỐNG CÂY TRỒNG
là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời ...
GIỐNG GỐC
là đàn giống cấp cụ kỵ, ông bà đối với lợn, gia cầm; đàn giống hạt nhân đối với giống gia súc khác; đàn thuần chủng đối với ong; giống nguyên chủng đối với tằm.(Theo ...
GIỐNG THỦY SẢN
Là loài động vật thủy sản, rong, tảo dùng để sản xuất giống, Làm giống cho nuôi trồng thủy sản, bao gồm bố mẹ, trứng, tinh, phôi, ấu trùng, mảnh cơ thể, bào tử và ...
GIỐNG THỦY SẢN THUẦN CHỦNG
Là giống thủy sản có tính ổn định về di truyền và năng suất, giống nhau về kiểu gen, kiểu hình.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
GIỐNG VẬT NUÔI
là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người; phải có ...
GIỐNG VẬT NUÔI BẢN ĐỊA
là giống vật nuôi được hình thành và tồn tại ở địa bàn nhất định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
là giống vật nuôi có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. (Theo Khoản 12, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
GIÚP SỨC CHƯA THÀNH
(Hành vi) giúp sức (phạm tội) đã được thực hiện nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đó không có tác dụng.Đây là trường hợp người giúp sức đã thực hiện hành vi tạo ...
GỖ HỢP PHÁP
Là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, mua bán, sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.(Theo Khoản 18, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
GÓI THẦU
Là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc Là khối lượng mua sắm một ...
GÓI THẦU HỖN HỢP
Là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây ...
GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
Là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GÓP VỐN
Việc nhà đầu tư đưa tài sản dưới các hình thức khác nhau vào doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu doanh nghiệp.Tài sản góp vốn có thể là ...
GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Sự thỏa thuận giữa các bên tuân theo điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất đượcBộ luật dân sự và pháp luật về đất đai quy định, theo đó, người sử ...
GT
Là ký hiệu viết tắt của tổng dung tích của tàu biển được xác định theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969.(Theo Khoản 25, Điều 4, Bộ luật hàng ...