Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 621 thuật ngữ

CHÁY ĐƯỢC HIỂU
Là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
CHẠY TÀU
là hoạt động để điều khiển sự di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
CHẾ BIẾN TÀI SẢN
Quá trình tạo ra một tài sản mới với tính năng, công dụng theo cách thức nhất định từ nguyên vật liệu nào đó.Người nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì sẽ ...
CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT
Tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội gần gũi, có cùng tính chất trong phạm vi mỗi ngành luật vốn bao gồm nhiều chế định.Ví dụ: ngành luật ...
CHẾ ĐỘ
1. Hệ thống các quy định pháp luật cần phải được tuân thủ trong một quan hệ xã hội nhất định nhằm đạt được mục đích nhất định. Ví dụ: chế độ hưu trí là ...
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là những quy định và hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để ...
CHẾ ĐỘ BẢO HỘ QUỐC TẾ
Cách thức quản lý dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc các vùng lãnh thổ có dân cư nhưng không thuộc quốc gia nào.Mục đích của chế độ bảo hộ quốc tế là giúp đỡ dân ...
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Hệ thống các nguyên tắc, phương thức, biện pháp, thủ đoạn thực hiện quyền lực nhà nước.Hệ thống pháp luật, những quyền năng thực tế mà các cơ quan, nhân viên nhà nước được giao ...
CHẾ ĐỘ CÔNG ĐIỀN, CÔNG THỔ
Hình thức sở hữu của nhà nước đối với ruộng đất trong xã hội phong kiến Việt Nam và trong một mức độ nhất định vẫn được duy trì dưới thời Pháp thuộc.Các triều đại ...
CHẾ ĐỘ ĐẠI NGHỊ
Chế độ chính trị trong đó nghị viện nắm quyền lập pháp và quyền giám sát chính phủ và chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện.
CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN
Chế độ dân chủ được thiết lập sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong đó quyền lực nhà nước được Hiến pháp thừa nhận thuộc về nhân dân và do giai cấp công ...
CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; ...
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật.Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), chế độ hưu ...
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
1. Tổng hợp các quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được ...
CHẾ ĐỘ KINH TẾ
Chế độ pháp lý gồm tổng thể các quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội về kinh tế liên quan đến việc xác định mục đích chính sách của nền kinh tế, ...
CHẾ ĐỘ LỘC ĐIỀN
Chế độ ruộng đất mà nhà vua ban cấp cho quan lại, người thân để khai thác, sử dụng, coi đó như món quà, bổng lộc mà nhà vua ban tặng.Chế độ lộc điền được ...
CHẾ ĐỘ LƯỠNG VIỆN
Chế độ tổ chức và hoạt động của các cơ quan lập pháp, theo đó cơ quan này gồm có hai viện hợp thành.Ở những nước mà nghị viện (congress) được tổ chức theo chế ...
CHẾ ĐỘ MỘT VIỆN
Hình thức tổ chức cơ quan lập pháp trong đó tất cả các đại biểu, nghị viên chỉ làm việc trong một cơ cấu thống nhất, cùng thảo luận và biểu quyết các công việc ...
CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ
Một hình thức chính thể, trong đó vua là người chủ quyền lực, tất cả quyền lực trong nước thuộc về nhà vua. Có hình thức quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế.Chế độ quân ...
CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ LẬP HIẾN
Chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, nữ hoàng, quốc vương...) bị quyền lập pháp của nghị viện hạn chế bằng hiến pháp.Ở các nước theo chế độ quân ...
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU
Chế độ pháp lý gồm tổng thể các quy phạm Luật hiến pháp quy định hình thức sở hữu đối với của cải vật chất mà trước hết là các tư liệu sản xuất, các tư liệu ...
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TẬP THỂ
Chế độ sở hữu gồm tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về sở hữu tập thể.Sở hữu tập thể là hình thức quan trọng của sở hữu xã hội chủ nghĩa, trong ...
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN
Chế độ sở hữu gồm tổng thể các quy phạm pháp luật xác định chủ thể, khách thể, nội dung, phương thức thực hiện quyền sở hữu của toàn dân.Sở hữu toàn dân là hình ...
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI
Tổng hợp các quy định của pháp luật điều chỉnh các quan hệ về sở hữu đất đai, quy định và bảo vệ quyền lợi của nhà nước với tính cách là người đại diện chủ sở ...
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Chế độ sở hữu gồm tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về sở hữu xã hội chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, các phương tiện và ...
CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT
Tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành quy định các quyền và lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời điều chỉnh các quan ...
CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG
Tổng hợp các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung và tài sản riêng.Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong ...
CHẾ ĐỘ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận ...
CHẾ ĐỘ THỦ TRƯỞNG
Chế độ lãnh đạo, làm việc trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức có toàn quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm ...
CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG
Hình thức chính thể tổ chức chính quyền, trong đó không chỉ nghị viện với tính cách là cơ quan đại biểu, cơ quan lập pháp cao nhất mà cả tổng thống với tính cách là ...