Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Hình thức thể hiện các nội dung cơ bản, quan trọng nhất của hợp đồng kinh tế mà nếu thiếu chúng thì quan hệ hợp đồng bị coi là chưa hình thành.Có thể nhận biết ...
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Điều khoản mà thiếu nó thì không hình thành hợp đồng dân sự.Tổng hợp các điều khoản cơ bản tạo nên nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đây là điều kiện cần và đủ ...
ĐIỀU KHOẢN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản quy định giá trị một đơn vị hàng hóa, đồng tiền tính giá của đơn vị hàng hóa đó và cách thức tính giá.Theo quy định của luật pháp phần lớn các nước thì điều khoản ...
ĐIỀU KHOẢN SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương quy định về số lượng hàng hóa.Thông thường, số lượng hàng hóa có thể được thể hiện bằng số lượng cụ thể hoặc bằng số lượng ...
ĐIỀU KHOẢN THƯỜNG LỆ CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Những nội dung đã được pháp luật quy định cụ thể, các bên tham gia quan hệ hợp đồng có thể đưa hoặc không đưa vào văn bản hợp đồng, trong trường hợp không đưa ...
ĐIỀU KHOẢN TIỀN TỆ TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Điều khoản được ghi trong hợp đồng ngoại thương hay hiệp định tín dụng quốc tế nhằm bảo đảm cho người xuất khẩu hoặc người cho vay không bị tổn thất do tiền bị mất ...
ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI
Điều khoản trong một hợp đồng bằng văn bản, theo đó các bên thỏa thuận sẽ giải quyết theo phương thức trọng tài những tranh chấp có thể phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan ...
ĐIỀU KHOẢN TÙY NGHI CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Điều khoản đã được hoặc chưa được pháp luật quy định nhưng tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mà các bên thỏa thuận và ghi vào trong bản hợp đồng kinh tế.Ví dụ: điều khoản thưởng vật chất, ...
ĐIỀU KHOẢN VÀNG
Điều khoản ghi trong hợp đồng thương mại, hiệp định thanh toán và tín dụng về việc trả tiền mua hàng hóa hay trả nợ bằng vàng, tiền vàng hay các loại tiền tệ được ...
ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
Điều khoản quy định các vấn đề liên quan đến hàng hóa là đối tượng vận chuyển bằng đường biển.Điều khoản về hàng hóa thường đề cập các vấn đề cụ thể đối với hàng hóa như; tên hàng, đặc điểm ...
ĐIỀU KHOẢN VỀ SỰ BẤT KHẢ KHÁNG TRONG MUA BÁN THƯƠNG MẠI
Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương quy định phương án xử lý trường hợp bất khả kháng.Thông thường, điều khoản bất khả kháng bao gồm các nội dung sau: 1) Phạm vi của bất ...
ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀU TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
Điều khoản trong hợp đồng thuê tàu chuyến quy định các vấn đề liên quan đến tàu dùng để vận chuyển hàng hóa.Theo điều khoản này, bên thuê tàu và bên cho thuê tàu thỏa thuận ghi nhận ...
ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Điều kiện cần thiết do pháp luật quy định để người được hưởng bảo hiểm thực tế được chi trả từ quỹ bảo hiểm.Các điều kiện bảo hiểm thường bao gồm hai loại; 1) Loại ...
ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều kiện (các yếu tố, yêu cầu) cần và đủ đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để chi tiêu.Điều kiện chi ngân sách nhà nước do pháp luật quy định. Việc ...
ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều kiện pháp lý cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất được cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuê lại quyền sử dụng đất ...
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều kiện pháp lý cho phép hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở thỏa thuận đổi đất cho nhau để tổ chức lại sản xuất hoặc thuận tiện ...
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Cơ sở pháp lý cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để thực hiện ...
ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ
Các yếu tố cần và đủ được pháp luật quy định cho giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật (để giao dịch dân sự đó được pháp luật công nhận và bảo vệ ...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT NGƯỜI CÓ THỂ NHẬN NUÔI CON NUÔI
Tổng hợp các yếu tố cần thiết mà một người cần phải có theo quy định của pháp luật để có thể được nhận nuôi con nuôi.Luật hôn nhân và gia đình quy định người ...
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN CÓ TRÊN ĐẤT
Cơ sở pháp lý để được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản của người bị thu hồi đất khi Nhà nước sử dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ...
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THUÊ ĐẤT
Điều kiện pháp lý cho phép tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được thuê đất của Nhà nước phù hợp với trình tự, thủ tục mà pháp luật đất đai quy định.Theo Luật ...
ĐIỀU KIỆN GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều kiện pháp lý để các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, ...
ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ YÊU CẦU XIN LY HÔN
Điều kiện do pháp luật quy định mà khi xuất hiện điều kiện đó thì quyền yêu cầu xin ly hôn không được thực hiện hoặc bị những hạn chế.Việc pháp luật quy định điều ...
ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN
Điều kiện do pháp luật quy định mà các bên nam, nữ cần phải có hoặc không có điều kiện đó mới có quyền được kết hôn.Điều kiện kết hôn là đòi hỏi về mặt ...
ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Những yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng do pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước khác quy định đối với công dân hai nước.Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt ...
ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
Điều kiện mà pháp luật quy định phải có thì mới khởi kiện được vụ án dân sự.Điều kiện khởi kiện là cơ sở để xác định tính hợp pháp của việc khởi kiện. Tòa án chỉ ...
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Điều kiện mà pháp luật quy định chủ thể kinh doanh phải có khi kinh doanh trong một số ngành nghề nhất định.Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức: 1) Giấy ...
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
Tổng thể các yếu tố tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật thể hiện bằng các công cụ, phương tiện lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, quy trình công nghệ trong một ...
ĐIỀU KIỆN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI
Những yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng do pháp luật Việt Nam quy định để người nước ngoài được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ...
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Điều kiện cần thiết cho quá trình sử dụng lao động do pháp luật quy định bắt buộc các cá nhân, tổ chức phải thỏa mãn khi sử dụng lao động.Hiện nay, pháp luật lao động quy ...