Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 159 thuật ngữ

QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo ...
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
Quyền quyết định, định đoạt những công việc quan trọng về chính trị, tổ chức và hoạt động để bảo đảm sức mạnh thực hiện quyền lực ấy của một giai cấp, một chính đảng, ...
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Quyền lực chính trị được thực hiện bằng bộ máy nhà nước là cơ quan, là công cụ của quyền lực chính trị. Nhà nước thể hiện một cách tập trung quyền lực chính trị.Thông ...
QUYỀN LỰC XÃ HỘI
Khả năng, năng lực chi phối và điều khiển xã hội.Quyền lực xã hội tồn tại ở khắp mọi nơi, trong tất cả các tập thể có tính cộng đồng của con người: trong các ...
QUYỀN MUA CỔ PHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những ...
QUYỀN NHÂN THÂN
Quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân mà không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Quyền nhân thân bao gồm: quyền có họ tên; quyền ...
QUYỀN PHỦ QUYẾT CỦA UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC
Quyền phủ quyết của Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với những nghị quyết do Hội đồng bảo an đưa ra mà nội dung không phải là vấn đề ...
QUYỀN SỞ HỮU
Phạm trù pháp lý phản ánh các quan hệ sở hữu trong chế độ sở hữu nhất định.Tổng hợp các quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu tồn tại trong xã hội tại ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hóa ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân nước ngoài đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi, xuất xứ ...
QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT
Là rừng trồng bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt của chủ rừng đối với cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với rừng do chủ rừng đầu ...
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Quyền sở hữu đối với kết quả của hoạt động sáng tạo của con người. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa ...
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Các quyền sở hữu bao gồm quyền sở hữu tác giả và quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài liên quan tới: 1) Các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; ...
QUYỀN SỬ DỤNG
Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.Quyền sử dụng còn bao gồm quyền lựa chọn cách sử dụng tài sản và quyền không sử dụng tài sản. Người có ...
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác ...
QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG
Là quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
QUYỀN TÁC GIẢ
1. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ việc cá nhân sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật (theo ...
QUYỀN TÁC GIẢ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Quyền tác giả được hiểu là quyền tài sản và nhân thân (phi tài sản) của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học.Khác với quyền sở hữu theo ...
QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA
Quyền phán quyết của quốc gia về hành chính và tư pháp trong việc giải quyết các vụ việc.Quyền tài phán quốc gia được thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức trong phạm ...
QUYỀN TÀI SẢN
Quyền của chủ thể đối với một tài sản, một khối tài sản trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự.Quyền tài sản bao gồm cả quyền sở ...
QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI
Quyền cơ bản của công dân về lĩnh vực chính trị được ghi nhận trong đạo luật cơ bản của Nhà nước, theo đó nhà nước bảo đảm cho công dân có quyền tham gia ...
QUYỀN THỪA KẾ
Quyền để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.Quyền để lại tài sản bao gồm: quyền lập di chúc để định ...
QUYỀN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Quyền của cá nhân, thành viên hộ gia đình được để thừa kế quyền sử dụng đất của mình cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.Thừa kế quyền sử dụng ...
QUYỀN TỰ CHỦ
là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt ...
QUYỀN TƯ PHÁP
Quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, hành chính.Quyền tư pháp là một trong những quyền lực quan trọng nhất của Nhà nước. Quyền ...
QUYỀN TỰ VỆ HỢP PHÁP
Quyền của quốc gia được sử dụng lực lượng vũ trang chống lại hành động xâm lược vũ trang của bên ngoài.Theo quy định của luật quốc tế thì quyền tự vệ chỉ được coi ...
QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ LÃNH SỰ
Quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể ...
QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO
Quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và viên chức, nhân viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện để họ hoàn ...
QUYẾT ĐỊNH
Hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.Quyết định là văn ...
QUYẾT ĐỊNH ĐẶC XÁ
là văn bản của Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Đặc xá 2018)