Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 191 thuật ngữ

LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 1996
Đạo luật quy định các vấn đề về quản lý, bảo vệ, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên, khoáng sản và hoạt động khoáng sản, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NĂM 1998
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về khuyến khích đầu tư trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu ...
LUẬT KINH DOANH BẢOHlỂMNĂM 2000
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ...
LUẬT KINH TẾ
Tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh ...
LUẬT LA MÃ
Hệ thống pháp luật La Mã cổ đại thuộc kiểu pháp luật chiếm hữu nô lệ La Mã.Pháp luật La Mã cổ đại được nâng lên hàng “Lý trí thành văn”, được tiếp thu, vận ...
LUẬT LAO ĐỘNG
1. Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động và các quan hệ xã hội liên quan ...
LUẬT LỰA CHỌN (LEX VOLUNTATIS)
Pháp luật của nước do các bên chủ thể lựa chọn khi giao kết hợp đồng hoặc do cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án, Trọng tài) lựa chọn.Là một trong những hệ thuộc ...
LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 1999
Đạo luật quy định có hệ thống tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận được Quốc hội Khóa X, kỳ họp ...
LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA UNCITRAL
Văn bản do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế thông qua ngày 21.6.1985, quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại quốc tế.Luật mẫu về ...
LUẬT MÔI TRƯỜNG
Tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, tác động và bảo vệ môi trường.Các quy phạm pháp luật môi ...
LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 1997
Đạo luật quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ...
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2002
Đạo luật quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh ...
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 1981
Đạo luật quy định về nghĩa vụ của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự ...
LUẬT NHÂN THÂN
Hệ thống pháp luật liên quan mật thiết đến nhân thân của cá nhân.Luật nhân thân là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, được cấu thành bởi ...
LUẬT NƠI THỰC HIỆN HÀNH VI
Pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện.Đây là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc này bao gồm các dạng như: luật nơi ...
LUẬT NƠI XẢY RA HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT
Pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.Đây là hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột thường được áp dụng để điều chỉnh việc bồi thường ...
LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 1993
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh việc phá sản doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.Luật phá sản doanh nghiệp được Quốc hội ...
LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 1991
Đạo luật quy định về chính sách và hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Việt Nam.Ngay sau ...
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2001
Đạo luật quy định về các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, được Quốc hội nước ...
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2000
Đạo luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, ...
LUẬT QUỐC TẾ X. Công pháp quốc tế; Tư pháp quốc tế.
 
LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 1998
Đạo luật với hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về các vấn đề hưởng và mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch Việt Nam của người chưa ...
LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1999
Đạo luật quy định tổ chức và hoạt động, quyền và nghĩa vụ cũng như công tác quản lý sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ ...
LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG
Bộ phận của luật tài chính, tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ hoạt động tài chính, thu chi của Nhà nước.Tùy thuộc vào sự ...
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 1998
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục ...
LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 1994
Đạo luật quy định việc thu thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22.6.1994, có hiệu lực thi ...
LUẬT THUẾ DOANH THU NĂM 1990
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu, được Quốc hội Khóa VIII, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 1997
Đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ ...
LUẬT THUẾ LỢI TỨC NĂM 1990
Đạo luật quy định việc thu, nộp thuế lợi tức đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có lợi tức từ các hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, ...
LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 1993
Đạo luật quy định chế độ thu, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp ...