Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐỊA BẠ
Sổ sách hành chính ghi chép về ruộng đất;Địa - đất; Bạ - sổ sách, địa bạ tương đương địa bộ, điền bộ.Địa bạ ghi chép và xác nhận các loại hình sở hữu ruộng ...
ĐỊA BÀN
Khu vực hay phạm vi địa lý, hoặc lĩnh vực có liên quan đến một hoạt động của một tổ chức kinh tế - xã hội hay tổ chức quân sự; hoặc liên quan đến ...
ĐỊA CHỈ
Kí hiệu chữ viết trên giấy hay trên các vật liệu khác dùng để chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của một cá nhân; nơi đóng trụ sở của một cơ quan hay một ...
ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ
Là địa chỉ được sử dụng để gửi, nhận thông tin trên mạng bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ Internet và hình thức tương tự khác.(Theo khoản 13 Điều ...
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi Làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người ...
ĐỊA CHÍNH
Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ đo đạc, thống kê, kiểm kê đất đai trong cả nước, lập bản đồ địa chính và quản lý hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính là ...
ĐỊA DANH
là tên của đối tượng địa lý là sự vật trong thế giới thực gắn với vị trí địa lý xác định.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
ĐỊA ĐIỂM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Nơi diễn ra hoạt động của các bên thỏa thuận về nội dung căn bản của hợp đồng và cùng nhau ký vào bản hợp đồng đó.Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan tới ký ...
ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP
là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ
Địa điểm cư trú cuối cùng trước khi chết của người để lại di sản hoặc địa điểm có toàn bộ hoặc phần lớn di sản nếu không xác định được địa điểm cư trú cuối cùng.Địa điểm mở ...
ĐỊA ĐIỂM PHẠM TỘI
Nơi hành vi phạm tội xảy ra.Đặc điểm của nơi xảy ra hành vi phạm tội nói chung không có ảnh hưởng đến tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Do ...
ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG LẺ
Là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.(Theo khoản 4 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
Đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới, là cơ sở pháp lý phân định phạm vi trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà ...
ĐỊA PHƯƠNG
Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương, với cả nước.Địa phương là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau. Địa phương có thể là ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ
Vị trí của chủ thể pháp luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác trên cơ sở các quy định pháp luật.Địa vị pháp lý của chủ thể pháp luật thể ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁ NHÂN
Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho cá nhân có tư cách chủ thể để tham gia vào các quan hệ pháp luật nói chung và quan hệ dân ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ QUỐC TẾ
Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài trong lĩnh vực tố tụng dân sự trước các cơ quan tư pháp nước sở tại.Theo quy định của pháp luật đa số các ...
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA PHÁP NHÂN
Tổng hợp các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp luật quy định cho pháp nhân có tư cách chủ thể, tạo cho pháp nhân khả năng tham gia quan hệ pháp luật một ...
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
Là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, ...
ĐIỂM DU LỊCH
Là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
ĐIỆN ẢNH
Là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình ...
ĐIỀU CẤM
Quy định của pháp luật không cho phép thực hiện một hay một số hành vi nào đó. Điều cấm có thể là quy định dự liệu trước không để cho hành vi xảy ra, ...
ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
(Nhà nước) dùng pháp luật tác động lên các quan hệ xã hội nhằm thiết lập một trật tự xã hội nhất định.Trong đời sống của một xã hội, pháp luật của Nhà nước ra ...
ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG TẠM THỜI
Đưa người lao động đang làm công việc này sang làm công việc khác trái với công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn ...
ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN
Là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và phương thức vận hành ...
ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC
Điều chuyển công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, hoặc do nguyện vọng cá nhân.Việc điều động công chức được thực hiện ...
ĐIỀU HÀNH DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là hoạt động quản lý, nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ bằng dự trữ quốc gia.
ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
Là hoạt động quản lý và điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện lực.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
ĐIỀU KHOẢN
Đơn vị cơ bản trong văn bản pháp luật, hợp đồng, điều lệ...Điều khoản trong các văn bản pháp luật thường được sử dụng để chỉ một bộ phận chính cơ bản cấu thành của ...
ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG
Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương quy định cách thức bồi thường thiệt hại của bên vi phạm đối với bên bị vi phạm hợp đồng.Thông thường, điều khoản bồi thường đề ...