Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 318 thuật ngữ

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN
là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là người tham gia vào quan hệ công cụ chuyển nhượng bằng cách ký tên trên công cụ chuyển nhượng với tư cách Là người ký phát, người phát hành, người chấp nhận, người chuyển ...
NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ
Người phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc nhất định theo yêu cầu vì lợi ích của một hay nhiều người khác trong quan hệ pháp luật dân sự do pháp ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN
Người có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện những công việc nhất định trong quan hệ pháp luật dân sự vì lợi ích của mình.Trong quan ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN, LỢI ÍCH LIÊN QUAN
Người không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự nhưng có các quyền, lợi ích liên quan đến việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật ...
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG DỤNG
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng tài sản thuộc đối tượng ...
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN TRƯNG MUA
Là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản thuộc đối tượng trưng mua.
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
Là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền Là người đứng đầu ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo của nhóm người hoặc tổ chức mà mình đại ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP)
Là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP)
Là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC)
Là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mà không phải do các bên thỏa  thuận.Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
Người đại diện được xác lập theo sự ủy quyền bằng văn bản giữa người đại diện và người được đại diện.Người đại diện theo Ủy quyền được nhân danh người Ủy quyền xác lập, ...
NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
Người để lại tài sản và quyền tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình sau khi chết cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.Chỉ cá ...
NGƯỜI DỊCH TÁC PHẨM
Người chuyển cách biểu đạt tác phẩm được thể hiện dưới loại hình ngôn ngữ này sang thể hiện ở một hay nhiều ngôn ngữ khác.Người dịch tác phẩm không chỉ là những người dịch ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,TỔ CHỨC
Là người được bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn vào vị trí lãnh đạo, quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trong cơ quan, tổ chức đó.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật thực hành ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời Là người thụ hưởng.(Theo Khoản ...
NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DƯỠNG
Người được người khác không cùng sống chung với mình chu cấp cho một khoản tiền hoặc lương thực để bảo đảm cuộc sống khi người này lâm vào tình trạng không có khả năng ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ
Người chịu sự giám hộ của người giám hộ.Người được giám hộ bao gồm: 1) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị ...
NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
Cá nhân, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích từ việc thi hành bản án, quyết định dân sự.Người được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành án, ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là người được cơ quan giải quyết bồi thường cử để thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017)
NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Tố cáo 2018)
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
Người xem xét và đưa ra các ý kiến về vấn đề cần thiết thuộc lĩnh vực khoa học, chuyên môn nghiệp vụ nhất định làm cơ sở để giải quyết đúng đắn vụ án.Trong ...
NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯỢC CỬ
Người được người thân thích của người được giám hộ hoặc người được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cùng các tổ chức xã hội tại cơ sở cử làm người giám hộ ...
NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
Người có quan hệ thân thích với người được giám hộ và được pháp luật quy định là người giám hộ nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ.Người giám hộ đương nhiên của ...
NGƯỜI GIÚP SỨC
Người đồng phạm đã cố ý tạo ra những điều kiện vật chất hay tinh thần cho việc thực hiện tội phạm.Người giúp sức là một trong bốn loại người đồng phạm. Họ có thể ...
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
Bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý Làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ...
NGƯỜI KHỞI KIỆN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu ...